PO 3: Individuální projekty systémové, výzva č. 02_15_001

program je aktuálně otevřený

Výzva pro individuální projekty systémové s cílem snižovat nerovnosti ve vzdělávání, podporovat kvalitní výuku a učitele. Oprávnění žadatelé jsou příspěvkové organizace zřízené MŠMT a organizační složky státu. Výzva byla vyhlášena dne 8. 7. 2015.

Oprávněný žadatel:

  • Oprávnění žadatelé pro témata B, C, E, F a G budou příspěvkové organizace zřízené MŠMT a pro témata A a D to budou organizační složky státu (OSS)

Datum vyhlášení výzvy: 8. 7. 2015
Příjem plných žádostí: 28. 8. 2015 – vyčerpání alokace, nejpozději 31. 12. 2017
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2022
Alokace na výzvu:. 2 000 000 000 ,– Kč
**Výše dotace:
max 100 % z výše 40 – 510 mil. Kč

Územní zaměření projektů:

Místo realizace: území celé ČR, včetně hlavního města Prahy
Místo dopadu: území celé ČR, včetně hlavního města Prahy

Podporované aktivity:

A. Podpora vytváření komplexního systému hodnocení
B. Podpora kvality v systému poradenství
C. Podpora zavedení kariérního systému učitele do praxe
D. Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami
E. Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností
F. Podpora budování kapacit pro pedagogický leadership na úrovni školy a územ.
G. Metodická podpora procesu tvorby krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání
H. Prevence a transformace systému ústavní nebo ochranné výchovy