PO 3 – Krajské akční plány rozvoje vzdělávání. výzva č. 02_15_002

program je aktuálně otevřený

Dotace na rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání a na zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce mohou čerpat kraje. Výzva byla vyhlášena dne 8. 7. 2015.

Oprávněný žadatel:

  • Orgány státní správy a samosprávy – kraje včetně hl. m. Prahy

Datum vyhlášení výzvy: 8. 7. 2015
Příjem plných žádostí: 28. 8. 2015 – vyčerpání alokace, nejpozději 31. 12. 2016
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2022
Alokace na výzvu: 340 000 000 ,– Kč
Výše dotace: max. 95 % z výše 17 – 26 mil. Kč

Územní zaměření projektů:

  • Území všech krajů ČR

Podporované aktivity:

  • plánování společné nebo sdílené aktivity, které zlepší kvalitu vzdělávání ve školách, s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky, slabších žáků a rozvoj potenciálu každého žáka
  • příprava, realizace a vyhodnocování krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání (KAP), které budou nástrojem implementace vybraných specifických opatření OP VVV prioritně pro oblast odborného vzdělávání a jeho relevance k trhu práce