PO 1 – Teaming, výzva č. 02_15_006

program je aktuálně uzavřený

Cílem výzvy je podpořit významný upgrade stávajících výzkumných center v ČR postavených na partnerství se zahraniční vědeckou institucí v souladu se zaměřením výzvy Teaming z Horizontu 2020. Výzva byla vyhlášena dne 21. 8. 2015.

Oprávněný žadatel:

  • subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle bodu ee) odst. 15 Sdělení Komise (EU) Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), které podaly projekt do výzvy WIDESPREAD-2014–1 TEAMING a byly uvedeny jako „Coordinator in country“

Datum vyhlášení výzvy: 21. 8. 2015
Příjem plných žádostí: 26. 10. 2015 – vyčerpání alokace, nejpozději 31. 10. 2016
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2022
Alokace na výzvu: 2 600 000 000 ,– Kč
Výše dotace: max. 95 % z výše 50 – 1 350 mil. Kč

Územní zaměření projektů:

  • Místo dopadu realizace: území méně rozvinutých regionů České republiky
  • Místo realizace: území EU

Podporované aktivity:

  • Dobudování, modernizace a upgrade infrastruktury
  • Aktivity pro implementaci modernizace center excelence zvyšující jejich vědecké schopnosti
  • Řízení projektu