PO 3 – Inkluzivní vzdělávání, výzva č. 02_15_007

program je aktuálně uzavřený

Podpora je poskytována na zkvalitnění vzdělávání zejména v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami. Řešení specifických situací v inkluzivním vzdělávání romských dětí a žáků a ostatních dětí a žáků, kteří čelí podobným překážkám ve vzdělávání v běžných školách hlavního vzdělávacího proudu. Výzva byla vyhlášena dne 24. 8. 2015.

Oprávněný žadatel:

 • Veřejné vysoké školy, uskutečňující studijní programy zaměřené na přípravu k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka
 • Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost:
  • spolek
  • ústav
  • obecně prospěšná společnost
  • nadace nebo nadační fond
  • registrovaná církev nebo náboženská společnost jimi řízená
 • Příspěvková organizace
 • Školy a školská zařízení kromě mateřských škol

Datum vyhlášení výzvy: 24. 8. 2015
Příjem plných žádostí: 26. 10. 2015 – vyčerpání alokace, 14. 12. 2015
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2019
Alokace na výzvu: 700 000 000 ,– Kč
Výše dotace: záloha 30 % z výše 5 – 80 mil. Kč

Územní zaměření projektů:

 • Území České republiky

Podporované aktivity:

 • Téma I. Předškolní vzdělávání
 • Téma II. Prevence školní neúspěšnosti