PO 3 – Místní akční plány rozvoje vzdělávání, výzva č. 02_15_005

program je aktuálně otevřený

Cílem této výzvy je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávaní. Důraz je kladen na podporu škol se slabšími výsledky, zlepšení spolupráce formálního a neformálního vzdělávání a ostatních služeb v místě pro rozvoj potenciálu každého žáka. Výzva byla vyhlášena dne 8. 9. 2015.

Oprávněný žadatel:

  • Obce, městské části hlavního města Prahy
  • Dobrovolné svazky obcí
  • Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost – spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, uvedené v databázi Místních akčních skupin
  • Zájmová sdružení právnických osob nebo spolek

Datum vyhlášení výzvy: 8. 9. 2015
Příjem plných žádostí: 26. 10. 2015 – vyčerpání alokace, nejpozději 30. 12. 2016
Termín ukončení projektu: 31. 10. 2018
Alokace na výzvu: 630 000 000 ,– Kč
Výše dotace: max. 95% z výše 500 000 – 6 mil. Kč

Územní zaměření projektů:

  • Území České republiky

Podporované aktivity:

  • Předškolní vzdělávání a péče
  • Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
  • Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem