PO 1 – Fázové projekty, výzva č. 02_15_008

program je aktuálně uzavřený

Regionální VaV centra OP VaVpI, fázují v souladu s Pokynem Evropské komise k uzavření programů na období 2007–2013. V rámci OP VVV budou u těchto projektů řešeny pouze druhé fáze projektů. Výzva byla vyhlášena dne 24. 8. 2015.

Oprávněný žadatel:

  • Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Sdělení Komise (EU) Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)

Datum vyhlášení výzvy: 17. 9. 2015
Příjem plných žádostí: 22. 9. 2015 – vyčerpání alokace, nejpozději 15. 6. 2016
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2022
Alokace na výzvu: 3 200 000 000 ,– Kč
Výše dotace: max 95 % z výše 100 – 2 500 mil. Kč

Územní zaměření projektů:

  • Území České republiky mimo hl. město Prahu

Podporované aktivity:

  • Aktivita č. 1: Řízení projektu
  • Aktivita č. 2: Rekonstrukce a rozšíření VaV infrastruktury, popř. ekonomicky odůvodněná výstavba nových kapacit
  • Aktivita č. 3: Pořizování přístrojového, laboratorního a informačního vybavení infrastruktury pro výzkum a technologický roz­voj
  • Aktivita č. 4: Projekty špičkového VaV (financované prostřednictvím start-up grantů) ve spolupráci s předními národními a mezi národními partnery s relevancí pro trh a ekonomický rozvoj ČR, nebo projekty VaV zaměřené především na spolupráci regionálního VaV centra s aplikační sférou (start-up granty) s cílem vytváření partnerství, která posílí kapacitu pro kolaborativní výzkum a pro smluvní výzkum
  • Aktivita č. 5: Aktivity zaměřené na posilování spolupráce s předními mezinárodními výzkumnými partnery s cílem posílit schopnost získávat prostředky za zahraničních grantů
  • Aktivita č. 6: Aktivity zaměřené na posilování spolupráce s aplikační sférou a veřejným sektorem s cílem posílit praktickou relevanci výzkumu

Žadatelé si volí minimálně jednu z aktivit č. 2 až 6. Aktivita 1 je povinnou aktivitou každého projektu