Výzva č. 13 Revitalizace vybraných památek

program je aktuálně uzavřený

Tento program je určen pro vlastníky památek nebo subjekty s právem hospodaření. Hlavním smyslem podpory je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace či obnovy památek, parků a jejího zabezpečení. Spuštění programu a vyhlášení bylo v listopadu 2015.

Vhodný žadatel:

  • Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.

Termín vyhlášení výzvy: 23. 11. 2015
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 30. 11. 2015
Zahájení příjmu žádostí o podporu 30. 11. 2015
Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 3. 2016
Alokace na program: -
Alokace na výzvu: 3 000 000 000 Kč
Součást integrovaných nástrojů: MAS: ne; ITI/IPRÚ: ne

Územní zaměření projektů:

  • Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy

Podporované aktivity:

  • Obnova památek
  • Restaurování části památek a mobiliářů
  • Odstraňování přístupových bariér
  • Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení
  • Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů
  • Digitalizace památek a mobiliářů
  • Obnova parků a zahrad u souboru památek
  • Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologické­ho zázemí