Výzva č. 15 – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality

program je aktuálně uzavřený

Tento program je určen pro zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení, kraje, obce, církve a další. Hlavním smyslem podpory je podpora projektů zaměřených na nákup budov, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek. Dále rekonstrukce stavby a její stavení úpravy. Spuštění programu a vyhlášení bylo 4. 12. 2015.

Vhodný žadatel:

 • zařízení péče o děti do 3 let
 • školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti
 • kraje
 • organizace zřizované kraji
 • organizace zakládané kraji
 • obce
 • organizace zřizované obcemi
 • organizace zakládané obcemi
 • nestátní neziskové organizace
 • církve
 • církevní organizace
 • organizační složky státu
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu

Termín vyhlášení výzvy: 4. 12. 2015
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 4. 12. 2015
Zahájení příjmu žádostí o podporu 14. 12. 2015
Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 22. 4. 2016
Alokace na program: -
Alokace na výzvu: 1 461 894 254 Kč
Součást integrovaných nástrojů: MAS: ne; ITI/IPRÚ: ne

Územní zaměření projektů:

 • Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy.
 • Správní obvod obce s rozšířenou působností, na jehož území se nacházejí sociálně vyloučené lokality
 • Obce zařazené do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám

Podporované aktivity:

 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
 • nákup budov
 • pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek