Nově vyhlášené výzvy v OP PIK

Během prosince 2015 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 8 nových výzev z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschop­nost.

Jedná se o vyhlášení:

 • I. výzvy v rámci programu Obnovitelné zdroje energie
  • Podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů.
  • Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.
 • I. výzvy v rámci programu Spolupráce – Technologické platformy
  • Podpora rozvoje inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.
  • Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace.
 • I. výzvy v rámci programu Služby infrastruktury
  • Zkvalitňování služeb podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.
 • III. výzvy v rámci programu Technologie
  • Podpora růstu a posilování konkurenceschop­nosti malých a středních podniků (MSP) a přispívat tak k rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.
 • I. výzvy v rámci programu Inovace – projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví
  • Posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschop­nosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích a rovněž zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví nejen mezi malými a středními podnikateli, ale také u veřejných výzkumných institucí a vysokých škol.
 • I. výzvy v rámci programu Smart grids I
  • Zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům a přiblížení se na úroveň obvyklou v zemích EU-15 za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie.
 • I. výzvy v rámci programu Smart grids II
  • Zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie.
 • I. výzvy v rámci programu Úspory energie v SZT
  • Podpora konkurenceschop­nosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

Příjem žádostí u výše zmíněných výzev začíná dne 4. 1. 2016.