PO 2 SC 2.1. – Výzva pro koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám – výzva 03_15_042

program je aktuálně otevřený

Tato výzva je určena pro nestátní neziskové organizace, sociální družstva, obce, OSVČ, obchodní korporace. Cílovou skupinou pro tuto výzvu jsou národnostní menšiny, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, a další. Hlavní podporou je „Podpora prostřednictvím sociálních služeb, Podpora komunitní sociální práce, Propojování podpory v oblasti bydlení, Program prevence kriminality; apod." Spuštění programu a vyhlášení výzvy proběhlo 16.12.2015.

Výzva je určena pro obce: Bruntál, České Velenice, Frýdlantsko, Jesenicko-Mikulovice, Klášterec-Vejprty, Kolín, Litvínov, Moravský Beroun, Poběžovicko, Příbram, Ralsko, Slaný, Velké Hamry, Vrbensko, Žluticko.

Vhodný žadatel:

 • pro aktivity mimo sociálního podnikání:
  • nestátní neziskové organizace
  • sociální družstva podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
  • obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,
  • organizace zřizované obcemi (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, školy a školská zařízení) působící v sociální oblasti,
  • organizace zřizované kraji (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, školy a školská zařízení),
  • dobrovolné svazky obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
  • poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • pro aktivity sociálního podnikání:
  • osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
  • obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích: veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost)

Termín vyhlášení výzvy: 16. 12. 2015
Zpřístupnění žádosti v MS2014+: 21. 12. 2015
Příjem žádostí: 21. 12. 2015 – 30. 9. 2016
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2020
Alokace na výzvu: 761 613 700 Kč
Výše dotace: až 100 % z 500 000 – 20 000 000 Kč výše způsobil. výdajů

Územní zaměření projektů:

Programová oblast a území dopadu: území vymezená a uvedená ve schválených strategiích SPSZ
Místo realizace: celá ČR a EU

Podporované aktivity:

 • Podpora prostřednictvím sociálních služeb (samostatná aktivita pro každou sociální službu)
 • Podpora komunitní sociální práce
 • Propojování podpory v oblasti bydlení, soc. práce
 • Podpora profesionální realizace soc. práce
 • Aktivizační, asistenční a motivační programy
 • Aktivity přispívající k boji s diskriminací
 • Program prevence kriminality
 • Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání (samostatný projekt)

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady – mzdy a platy pracovníků na projektu, ostatní osobní náklady, výdaje na odměnu
 • Cestovné – cestovní náhrady při pracovních cestách pracovníků na projektu, „per diems“ náhrady pro zahraniční experty dle
 • Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu – dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek
 • Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov – operativní a finanční leasing vztahující se k období trvání projektu
 • Odpisy dlouhodobého majetku – pokud není nákup takového majetku součástí způsobilých výdajů, ale používá pro účely projektu
 • Drobné stavební úpravy – např. výdaje spojené s úpravou pracovního místa, nebo usnadnění přístupu osobám zdravotně postiženým
 • Nákup služeb – zpracování analýz, průzkumů a studií, lektorské služby, školení, kurzy, pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou
 • Přímá podpora cílové skupiny – mzdové a cestovní náklady, příspěvek na péči o dítě a jiné závislé osoby, příspěvek na zapracování
 • Daň z přidané hodnoty – pro neplátce DPH v plné výši, pro plátce DPH v závislosti na souvislost s ekonomickou činností
 • Finanční výdaje, správní a jiné poplatky – v závislosti na spojení s projektem
 • Výdaje v naturáliích, věcné příspěvky – poskytnutí výzkumné nebo odborné činnosti, poskytnutí neplacené dobrovolné činnosti