PO 1 SC 1.2 – Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu) – výzva 03_16_126

program je aktuálně uzavřený

Tento program je určen pro obec, příspěvková organizace obce, nezisková organizace. Hlavním cílem je problematika nízké zaměstnanosti rodičů s malými dětmi, specificky žen, prostřednictvím podpory nové služby péče o nejmenší děti v mikrojeslích zřizované přímo obcemi nebo ve spolupráci s obcemi. Spuštění programu a vyhlášení výzvy proběhlo 5.1.2016.

Vhodný žadatel:

 • obec
 • příspěvková organizace obce za předpokladu, že má svého zřizovatele (příslušnou obec) jako partnera projektu
 • nezisková organizace za předpokladu, že obec, ve které má nezisková organizace své sídlo či provozovnu, bude partnerem projektu.

Termín vyhlášení výzvy: 5.1.2016
Příjem žádosti v MS2014+: 5.1.2016
Příjem plných žádostí: 16.5. – 6.6.2016
Termín ukončení projektu: 31.1.2020
Alokace na výzvu: 100 000 000 Kč
Výše dotace: až 100 % z min. výše způsobil. výdajů 500 000 Kč

Územní zaměření projektů:

Místo realizace: ČR bez hl. m. Prahy

Programová oblast a území dopadu: ČR bez hl. m. Prahy

Podporované aktivity:

 • vybudování mikrojeslí
 • provozování mikrojeslí
 • vzdělávání pečující osoby v mikrojeslích
 • spolupráce na pilotním ověření služby mikrojeslí s MPSV v projektu „Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady – mzdy a platy pracovníků na projektu, ostatní osobní náklady, výdaje na odměnu
 • Cestovné – cestovní náhrady při pracovních cestách pracovníků na projektu, „per diems“ náhrady pro zahraniční experty
 • Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu – dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek
 • Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov – operativní a finanční leasing vztahující se k období trvání projektu
 • Odpisy dlouhodobého majetku – pokud není nákup takového majetku součástí způsobilých výdajů, ale používá pro účely projektu
 • Drobné stavební úpravy – např. výdaje spojené s úpravou pracovního místa, nebo usnadnění přístupu osobám zdravotně postiženým
 • Nákup služeb – zpracování analýz, průzkumů a studií, lektorské služby, školení, kurzy, pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou
 • Přímá podpora cílové skupiny – mzdové a cestovní náklady, příspěvek na péči o dítě a jiné závislé osoby, příspěvek na zapracování
 • Daň z přidané hodnoty – pro neplátce DPH v plné výši, pro plátce DPH v závislosti na souvislost s ekonomickou činností
 • Finanční výdaje, správní a jiné poplatky – v závislosti na spojení s projektem
 • Výdaje v naturáliích, věcné příspěvky – poskytnutí výzkumné nebo odborné činnosti, poskytnutí neplacené dobrovolné činnosti