PO 4 SC 4.1.1., 4.1.2. – Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) – výzva 03_15_033

program je aktuálně uzavřený

Tento program je určen pro obce, kraje, asociace a sdružení obcí a krajů, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené kraji a obcemi. Cílem je pomoci územním samosprávným celkům připravit se na inovace ve veřejné správě spojené s realizací reforem obsažených ve Strategickém rámci či jiných strategických dokumentech. Spuštění programu a vyhlášení výzvy proběhlo 11.1.2016.

Vhodný žadatel:

 • Obce
 • Kraje
 • Asociace a sdružení obcí a krajů
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Příspěvkové organizace zřízené kraji a obcemi – pouze základní složky integrovaného záchranného systému.

Termín vyhlášení výzvy: 11.1.2016
Zpřístupnění žádosti v MS2014+: 18.1.2016
Příjem žádostí: 11.2. – 11.4.2016
Termín ukončení projektu: 31.12.2019
Alokace na výzvu: 285 000 000 Kč
Výše dotace: až 100 % z min. výše způsobilých výdajů 1 000 000 Kč

Územní zaměření projektů:

Programová oblast a území dopadu: ČR bez hl. m. Prahy
Místo realizace: celá ČR a EU

Podporované aktivity:

 • Podpora strategického řízení, zlepšení řízení kvality a managementu rozvoje organizace, zvýšení transparentnosti fungování organizace.
  • Součástí projektů zaměřených na všechny výše uvedené aktivity mohou být související vzdělávací akce, resp. softwarová řešení apod. V případě projektů zaměřených na rozvoj metod kvality je žadatel povinen doložit jako přílohu žádosti o podporu certifikát či obdobný dokument dokládající implementaci některého z nástrojů řízení kvality, který má být dále rozvíjen. Metodu kvality je třeba uplatnit v rámci celé organizace.
 • Realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě.
 • Zavádění a rozvoj moderních metod řízení lidských zdrojů ve veřejné správě.

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady – mzdy a platy pracovníků na projektu, ostatní osobní náklady, výdaje na odměnu
 • Cestovné – cestovní náhrady při pracovních cestách pracovníků na projektu, „per diems“ náhrady pro zahraniční experty
 • Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu – dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek
 • Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov – operativní a finanční leasing vztahující se k období trvání projektu
 • Odpisy dlouhodobého majetku – pokud není nákup takového majetku součástí způsobilých výdajů, ale používá pro účely projektu
 • Drobné stavební úpravy – např. výdaje spojené s úpravou pracovního místa, nebo usnadnění přístupu osobám zdravotně postiženým
 • Nákup služeb – zpracování analýz, průzkumů a studií, lektorské služby, školení, kurzy, pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou
 • Přímá podpora cílové skupiny – mzdové a cestovní náklady, příspěvek na péči o dítě a jiné závislé osoby, příspěvek na zapracování
 • Daň z přidané hodnoty – pro neplátce DPH v plné výši, pro plátce DPH v závislosti na souvislost s ekonomickou činností
 • Finanční výdaje, správní a jiné poplatky – v závislosti na spojení s projektem
 • Výdaje v naturáliích, věcné příspěvky – poskytnutí výzkumné nebo odborné činnosti, poskytnutí neplacené dobrovolné činnosti