PO 3 – Budování kapacit pro rozvoj škol I., výzva č. 02_16_010

program je aktuálně uzavřený

Cílem této výzvy je podpora vzájemného učení škol formou podpory škol jako center kolegiální podpory a vzájemného učení škol a pedagogů v oblastech zaměřených na čtenářskou, matematickou a přírodovědnou pre/gramotnost, na polytechnické vzdělávání, individualizaci vzdělávání, rozvoj kreativity dětí a žáků, podporu podnikavosti a na rozvoj metody Content and Language Integrated Learning. Výzva byla vyhlášena dne 3.12.2015.

Oprávněný žadatel:

 • školy a školská zařízení nezřizované organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy/školského zařízení zapsaného ve školském rejstříku) kromě mateřských škol
 • školy zřizované organizačními složkami státu dle školského zákona (tj. tj. právnická osoba vykonávající činnost školy zapsané ve školském rejstříku) kromě mateřských škol
 • veřejné vysoké školy uskutečňující akreditované studijní programy zaměřené na přípravu k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka
 • soukromé vysoké školy uskutečňující akreditované studijní programy zaměřené na přípravu k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka (o.p.s., s.r.o., a.s.)
 • soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti školství nebo práce s dětmi a mládeží nebo vzdělávání, školení a osvěty nebo vývoje a výzkumu (soukromoprávní neziskové organizace):
  • spolek
  • ústav
  • obecně prospěšná společnost
  • nadace nebo nadační fond
  • registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba
 • příspěvkové organizace, které nejsou zřízené organizačními složkami státu (kromě všech právnických osob vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku)

Datum vyhlášení výzvy: 3.12.2015
Příjem plných žádostí: 20.1.2016 – 3.3.2016
Termín ukončení projektu: 31.12.2022
Alokace na výzvu: 700 000 000 ,– Kč
Výše dotace: max. 100 % z výše 5 – 50 mil. Kč

Územní zaměření projektů:

 • Území České republiky včetně hlavního města Prahy

Podporované aktivity:

SC 1 – Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
SC 2 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
SC 5 – Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

 • podpora vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování
 • rozvoj dovedností pro kolegiální podporu
 • příprava a rozvoj externích mentorů