PO 3 – Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů, výzva č. 02_16_011

program je aktuálně uzavřený

Cílem této výzvy je rozvoj kompetencí učitelů z fakult vzdělávajících učitele a učitel škol nižšího stupně vzdělávání prostřednictvím podpory společenství praxe. Společenství praxe je pravidelná a dlouhodobá spolupráce vycházející z principů akčního výzkumu za účelem rozvoje dovedností obou skupin aktérů a komplexnějšího vypracování výchovných a vzdělávacích strategií za jednotlivé obory, včetně průřezových témat. Výzva byla vyhlášena dne 3. 12. 2015.

Oprávněný žadatel:

 • veřejné vysoké školy uskutečňující akreditované studijní programy zaměřené na přípravu k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka
 • soukromé vysoké školy uskutečňující akreditované studijní programy zaměřené na přípravu k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka (o.p.s., s.r.o., a.s.)
 • soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti školství nebo práce s dětmi a mládeží nebo vzdělávání, školení a osvěty nebo vývoje a výzkumu (soukromoprávní neziskové organizace):
  • spolek
  • ústav
  • obecně prospěšná společnost
  • nadace nebo nadační fond
  • registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba
 • školská zařízení, které jsou/nejsou zřízené organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost školského zařízení zapsaného ve školském rejstříku)

Datum vyhlášení výzvy: 3.12.2015
Příjem plných žádostí: 20.1. – 24.3.2016
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2022
Alokace na výzvu: 350 000 000 ,– Kč
Výše dotace: max. 100% z výše 10 – 60 mil. Kč

Územní zaměření projektů:

 • Území České republiky, včetně hlavního města Prahy

Podporované aktivity:

 • řízení projektu
 • spolupráce oborových didaktiků s katedrami zabývajícími se psychologií obecnou didaktikou, psychodidaktikou, speciální pedagogickou nejméně po dobu jednoho roku
 • podpora společenství praxe pro rozvoj klíčových kompetencí, gramotností, průřezových témat a mezipředmětových vzta­hů