Výzva č. 16 – Energetické úspory v bytových domech

program je aktuálně otevřený

Tento program je určen pro bytové domy na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy. Bytovým domem se rozumí dům se 4 a více byty, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je k tomuto účelu určena. Spuštění programu a vyhlášení bylo 9. 12. 2015.

Vhodný žadatel:

  • vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících

Termín vyhlášení výzvy: 9. 12. 2015
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 18. 12. 2015
Příjem žádostí o podporu 18. 12. 2015 – 30. 11. 2016
Termín ukončení realizace projektu: 30. 9. 2018
Alokace na program: -
Alokace na výzvu: 4 500 000 000 Kč
Součást integrovaných nástrojů: MAS: ne; ITI/IPRÚ: ne

Územní zaměření projektů:

  • Území ČR mimo území hl. m. Prahy

Podporované aktivity:

  • Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy
  • Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu
  • Výměna zdroje tepla pro vytápění
  • Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody
  • Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů
  • Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny