PO 2 – ESF výzva pro vysoké školy, výzva č. 02_16_015

program je aktuálně uzavřený

Výzva je určena pro vysoké školy, které na základě specifického zaměření svých strategií chtějí dosáhnout zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit, zvýšení jejich relevance pro trh práce, včetně podpory podnikavosti a dalších žádoucích dovedností studentů; zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, snížení studijní neúspěšnosti studentů; vytvoření transparentního a jasně vymezeného systému hodnocení kvality vysoké školy a zvýšení kvality strategického řízení vysoké školy. Výzva byla vyhlášena dne 17.12.2015.

Oprávněný žadatel:

 • Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů:
  • veřejné vysoké školy
  • státní vysoké školy (organizační složky státu)
  • soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku,vykonávající veřejně prospěšnou činnost – soukromé vysoké školy (o. p. s)
  • ostatní subjekty – soukromé vysoké školy (a. s., s. r. o)

Datum vyhlášení výzvy: 17. 12. 2015
Příjem plných žádostí: 5. 2. 2016 – 30. 8. 2016
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2022
Alokace na výzvu: 3 500 000 000 ,– Kč
Výše dotace: max. 100 % z výše 1 500 000 – 250 000 000 Kč

Územní zaměření projektů:

 • Místo dopadu realizace: území České republiky
 • Místo realizace: území České republiky, s výjimkou aktivit č. 5 specifického cíle 1, kdy může být místo realizace území Evropské unie

Podporované aktivity:

 • SC 1 – Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce
  • Aktivita č. 2: Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy - zvýšení personálních kapacit akademických pracovníků a jejich kompetencí pro práci s heterogenními skupinami, podpora nových metod výuky, zvýšení počtu předmětů vyučovaných v cizím jazyce, modernizace softwarového vybavení, podpora distančního vzdělávání, podpora podnikavosti, zvýšení kvalifikace a pedagogické kompetence pedagogů.
  • Aktivita č. 3: Tvorba nových a úprava obsahu stávajících bakalářských a magisterských studijních programů/oborů zohledňujících potřeby trhu práce,nebo potřeby praxe, vedoucí k získání akreditace – úpravy obsahu zejména bakalářských studijních programů/oborů v souladu s potřebami trhu práce (s ohledem na individuální potřeby vysokých škol korespondující se záměrem jejich zkvalitňování a diverzifikace), rozvoj bakalářských a magisterských oborů zaměřených na praxi a spolupráce s praxí, zvýšení počtu, kvality a délky praxí studentů a akademických pracovníků v aplikační sféře, zapojení odborníků z praxe a zahraničí ve výuce.
  • Aktivita č. 4: Zavádění a inovace systémů monitoringu potřeb trhu práce pro absolventy studijních programů/oborů, zkoumání schopnosti adaptace absolventů na trhu práce, posilování vazeb mezi vysokou školou a jejich absolventy.
  • Aktivita č. 5: Posílení internacionalizace - rozvoj mezinárodní spolupráce a mezinárodního partnerství, internacionalizace vysokoškolského prostředí, mobility studentů a pracovníků vysokých škol, podpora programu Erasmus+, podpora zahraničních vyučujících, rozvoj vztahů se zahraničními institucemi v rámci Graduate school formou joint a multiple degrees programů.
 • SC 2 – Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socioekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, a snížení tudijní neúspěšnosti studentů
  • Aktivita č. 6: Zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb – vznik a rozvoj poradenských center, zvyšování kompetencí pracovníků poradenských center a zvyšování kompetencí akademických pracovníků a technickohospo­dářských pracovníků při výuce studentů se specifickými potřebami (pouze jako podpůrná aktivita pro aktivity zaměřené na studenty v souladu se zaměřením SC 2), sdílení zkušeností s jinými vysokými školami, usnadnění přechodu žáků ze středních/vyšších odborných škol na vysokou školu, podpora motivace ke studiu a kariérové poradenství.
  • Aktivita č. 7: Adaptace studijního prostředí – tvorba motivačních programů, opatření ke snižování studijní neúspěšnosti studentů na úrovni instituce nebo jejích částí, revize systémů přijímacího řízení, analýzy bariér v přístupu ke studiu, tvorba vyrovnávacích kurzů, zlepšení dostupnosti a zkvalitňování studijních materiálů.
 • SC 4 – Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol
  • Aktivita č. 8: Tvorba systémů vnitřního zajišťování kvality a provádění vnějších hodnocení pro zlepšení kvality – rozvoj lidských zdrojů pro zajišťování kvality na vysoké škole, podpora přípravných procesů pro získání akreditací, nastavení tematického monitoringu kvality na vysoké škole, evaluace systému zajišťování kvality externím subjektem.
  • Aktivita č. 9: Zavádění a rozvoj efektivních principů řízení včetně rozvoje kapacit a znalostí řídících a dalších pracovníků v oblasti řízení vysokých škol- zavedení komplexního systému hodnocení a odměňování akademických pracovníků, zkvalitňování strategického a projektového řízení.