PO 2 – ERDF výzva pro vysoké školy, výzva č. 02_16_016

program je aktuálně uzavřený

Účelem výzvy je doplňková investiční podpora intervencí ESF realizovaných v rámci SC 1, 2 a 4 v PO 2 OP VVV, případně podpora a návaznost na projekty financované z minulého programového období, prostřednictvím investic do infrastruktury a investičně náročného vybavení. Vyhlášení výzvy proběhlo dne 17.12.2015.

Oprávněný žadatel:

 • Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů:
  • veřejné vysoké školy
  • státní vysoké školy (organizační složky státu)
  • soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku,vykonávající veřejně prospěšnou činnost – soukromé vysoké školy (o. p. s)
  • ostatní subjekty – soukromé vysoké školy (a. s., s. r. o)

Datum vyhlášení výzvy: 17. 12. 2015
Příjem plných žádostí: 5. 2. 2016 – 31. 8. 2016
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2022
Alokace na výzvu: 10 000 000 000 ,– Kč
Výše dotace: max. 100 % z výše 1 500 000 – 1 200 000 000 Kč

Územní zaměření projektů:

 • Místo dopadu realizace: území České republiky
 • Místo realizace: území České republiky, s výjimkou aktivit č. 5 specifického cíle 1, kdy může být místo realizace území Evropské unie

Podporované aktivity:

 • SC 1 – Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol
  • Aktivita č. 2: Infrastrukturní zajištění výuky – stavby, dobudování, upgrade infrastruktury nebo budování infrastruktury nové, prostory pro praktickou výuku, prostory pro bakalářské a magisterské studijní programy/obory zaměřené na praxi a studijní programy/obory zohledňující potřeby trhu práce, modernizace učeben a laboratoří, přístrojové a materiálové vybavení pro výuku.
  • Aktivita č. 3: Zpřístupnění vysokoškolského prostředí – úprava prostorů a pořízení vybavení ve vztahu k aktivitám SC 2 IP 1 PO 2 (odstraňování bariér v přístupu ke studiu, potřeby studentů se specifickými potřebami aj.); specifické potřeby institucí v přístupu k informačním zdrojům, modernizace softwarového a hardwarového vybavení, infrastrukturní potřeby institucí ve vztahu k rozvoji internacionalizace, systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategickému řízení vysokých škol.