PO 1 – Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace, výzva č. 02_16_017

program je aktuálně uzavřený

Cílem výzvy je rozvoj kvalitní infrastruktury výzkumně zaměřených studijních programů v souladu s potřebami identifikovanými v RIS3 strategii a strategii zapojené vysoké školy, z důvodů zatraktivnění zázemí pro VaV ve výuce a následně podpory lidských zdrojů a zlepšení podmínek vzdělávání spojené s výzkumem. Výzkumně zaměřeným studijním programem se rozumí doktorský studijní program. Vyhlášení výzvy proběhlo dne 17.12.2015.

Oprávněný žadatel:

  • organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu
  • veřejné vysoké školy, výzkumné organizace
  • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost
  • ostatní subjekty

Datum vyhlášení výzvy: 17. 12. 2015
Příjem plných žádostí: 5. 2. 2016 – 1. 9. 2016
Termín ukončení projektu: 30. 09. 2022
Alokace na výzvu: 3 500 000 000 Kč
Výše dotace: max. 100 % z výše 2 000 000 – 1 200 000 000 Kč

Územní zaměření projektů:

  • Místo dopadu realizace: území České republiky

Podporované aktivity:

Žadatelé si volí minimálně jednu z aktivit č. 2 až 4, aktivita č. 1 je povinnou aktivitou každého projektu.

Povinná aktivita:

  • Aktivita č. 1: Řízení projektu – popis obsahu této aktivity je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce-obecná část, v kapitole 5.2.4.

Povinně volitelné aktivity:

  • Aktivita č. 2: Zajištění moderní infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem a inovacemi, tedy pro potřeby výzkumně zaměřených studijních programů (přestavba, rozšiřování prostor)
  • Aktivita č. 3: Zajištění přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkumně zaměřené studijní programy
  • Aktivita č. 4: Zajištění dodatečného podpůrného vybavení nezbytného pro kvalitu výzkumně zaměřených studijních programů včetně informační infrastruktury (materiál, hardware a osobní vybavení nezbytné pro studijní program aj.)