PO 2 – Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů, výzva č. 02_16_018

program je aktuálně uzavřený

Cílem výzvy je umožnit rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj prostřednictvím rozvoje výzkumně zaměřených studijních programů, a to ve vazbě na strategii VŠ a priority RIS3 strategie. Výzkumně zaměřeným studijním programem se rozumí doktorský studijní program. Vyhlášení výzvy proběhlo dne 17.12.2015.

Oprávněný žadatel:

  • veřejné vysoké školy
  • státní vysoké školy (organizační složky státu
  • soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku vykonávající veřejně prospěšnou činnost - soukromé vysoké školy (o. p. s)
  • ostatní subjekty – soukromé vysoké školy (a. s., s. r. o)

Datum vyhlášení výzvy: 17. 12. 2015
Příjem plných žádostí: 5. 2. 2016 – 2. 9. 2016
Termín ukončení projektu: 30. 09. 2022
Alokace na výzvu: 550 000 000 Kč
Výše dotace: max. 100 % z výše 1 500 000 – 15 000 000 Kč

Územní zaměření projektů:

  • Místo dopadu realizace: území České republiky
  • Místo realizace: území České republiky

Podporované aktivity:

Žadatelé si volí minimálně jednu z aktivit č. 2 až 4, aktivita č. 1 je povinnou aktivitou každého projektu.

Povinná aktivita:

  • Aktivita č. 1: Řízení projektu

Povinně volitelné aktivity:

  • Aktivita č. 2: Tvorba a rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů v souladu se strategií VŠ a s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce v oblasti výzkumu a vývoje (soulad s RIS 3); podporována je tvorba a rozvoj programů a jejich realizace i v cizím jazyce.
  • Aktivita č. 3: Tvorba výzkumně zaměřených studijních programů typu joint a multiple degree
  • Aktivita č. 4: Tvorba a rozvoj doctoral school na národní úrovni včetně podpory interdisciplinarity a spolupráce