M06 – 6.4.1 Investice do nezemědělských činností

program je aktuálně otevřený

Tento program je zaměřen na investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech, a to podporou vybraných ekonomických činností. Jedná se o oblasti zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, velkoobchodu a maloobchodu a výzkumu a vývoje. Podporovány budou jak stavební výdaje potřebné pro zřízení provozovny, tak strojní zařízení a technologie potřebné pro provoz dané činnosti. Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií.
Vyhlášení výzvy je proběhlo v měsíci únoru roku 2017.

Vhodný žadatel:

 • zemědělský podnikatel

Výzva vyhlášena: únor 2017
Příjem žádostí: 4. 4. – 24. 4. 2017
Termín ukončení projektu: žadatel je povinen podat Žádost o proplacení nejpozději 24 měsíců od data podepsání Dohody o poskytnutí dotace
Alokace na výzvu: 46 300 000 Kč

Výše dotace:

Druh dotace: přímá nenávratná dotace právnickým a fyzickým osobám na podnikatelskou činnost.

Výše dotace:

 • 25 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro velké podniky,
 • 35 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro střední podniky,
 • 45 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro malé podniky.

Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí minimálně 200 000 Kč a maximálně 10 000 000 Kč.

Příspěvek EU činí 75 % veřejných výdajů, příspěvek ČR činí 25 % veřejných výdajů.

Zásadní podmínky:

 • O dotaci nemůže žádat organizace producentů uznaná podle článku 152, sdružení organizací producentů uznané podle čl. 156 nebo mezioborová organizace uznaná podle článku 157 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007.
 • Projekt lze realizovat na území celé České republiky s výjimkou měst Hl. město Praha, Plzeň, Liberec, Brno a Ostrava.
 • Žadatel vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období nebo chová minimálně 0,3 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy nebo hospodaří v lese s minimální výměrou 3 ha.

Způsobilé výdaje

 • stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) – stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb
 • doplňující výdaje jako součást projektu – úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení
 • pořízení strojů, technologií a dalšího zařízení sloužícího pro založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti
 • montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání
 • nákup základního nábytku v souvislosti s projektem
 • nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software)
 • nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace