M06 – 6.4.2 Podpora agroturistiky

program je aktuálně otevřený

Tento program je zaměřen na investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky vedoucí k zajištění diverzifikace příjmů, vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly, k podpoře širšího využití zemědělských farem a využití venkovských brownfields. Podporována je stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí).

Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií. Vyhlášení výzvy proběhlo v měsíci únoru 2017.

Vhodný žadatel:

  • zemědělský podnikatel

Výzva vyhlášena:únor 2017
Příjem žádostí: 4. 4. – 24. 4. 2017
Termín ukončení projektu: žadatel je povinen podat Žádost o proplacení nejpozději 24 měsíců od data podepsání Dohody o poskytnutí dotace
Alokace na výzvu: 353 100 000 Kč

Výše dotace:

Míra dotace činí:

  • 25 % ze způsobilých výdajů pro velké podniky,
  • 35 % ze způsobilých výdajů pro střední podniky,
  • 45 % ze způsobilých výdajů pro malé podniky.

Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí minimálně 200 000 Kč a maximálně 10 000 000 Kč.

Příspěvek EU činí 75 % veřejných výdajů, příspěvek ČR činí 25 % veřejných výdajů.

Zásadní podmínky:

  • O dotaci nemůže žádat organizace producentů uznaná podle článku 152, sdružení organizací producentů uznané podle čl. 156 nebo mezioborová organizace uznaná podle článku 157 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007.
  • Projekt lze realizovat na území celé České republiky s výjimkou měst Hl. město Praha, Plzeň, Liberec, Brno a Ostrava.
  • Žadatel vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období nebo chová minimálně 0,3 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy nebo hospodaří v lese s minimální výměrou 3 ha.
  • Předmětem projektu nesmí být samostatné stravovací zařízení. Stravovací zařízení může být budováno pouze jako součást ubytovacího zařízení/areálu ubytovacího zařízení se stabilními lůžky a musí být společně s náklady na ubytovací zařízení předmětem jednoho projektu.
  • Je-li součástí projektu ubytovací zařízení, musí se jednat o zařízení v souladu s § 2 odst. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území včetně navazujících změn vyhlášky, a dále o zařízení s kapacitou nejméně 6 lůžek, maximálně však 40 lůžek. Kapacita 40 lůžek se vztahuje k ubytovacímu zařízení splňujícímu samostatný funkční celek (např. se samostatnou recepcí, sociálním zařízením, oplocením, s vlastním názvem a propagací apod.).

Způsobilé výdaje

Popis