M06 – 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdro­jů

program je aktuálně uzavřený

Účelem operace je podpora investic zaměřených na diverzifikaci činností zemědělských subjektů do nezemědělských činností vedoucích k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů a využívání vedlejších produktů a surovin pro účely biologického hospodářství, a to z oblasti výstavby zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie. Podporována je nová výstavba nebo modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv (dřevní nebo směsné pelety, nedřevní pelety, dřevní brikety).

Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií. Vyhlášení výzvy je naplánováno na měsíc únor 2016.

Vhodný žadatel:

  • Zemědělský podnikatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a k datu podání Žádosti o dotaci je evidována v Evidenci zemědělského podnikatele.

Výzva vyhlášena: únor 2016
Příjem žádostí: 3. – 23. 5. 2016 (13:00)
Termín ukončení projektu: žadatel je povinen podat Žádost o proplacení nejpozději 24 měsíců od data podepsání Dohody o poskytnutí dotace
Alokace na výzvu: 166 600 000 Kč

Výše dotace:

Maximální výše dotace je:

  • 25 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro velké podniky,
  • 35 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro střední podniky,
  • 45 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro malé podniky.

Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí minimálně 200 000 Kč a maximálně 10 000 000 Kč.

Zásadní podmínky:

  • Většina vyrobeného paliva žadatelem (více než 50 %) musí sloužit k prodeji nebo být využita pro nezemědělskou činnost.

Způsobilé výdaje

  • nová výstavba nebo stavební obnova, modernizace, statické zabezpečení či přestavba provozovny na výrobu tvarovaných biopaliv včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance (stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb) včetně příslušných technologií (technologie skladu, příjmu, dopravy a třídění biomasy, technologie dezintegrace biomasy, technologie sušení biomasy, technologie mixování a úpravy biomasy, technologie lisování, technologie úpravy a expedice produktu, elektroinstalace, řízení provozu včetně nákupu nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem – hardware, software),
  • doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchu v areálu zařízení, úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy),
  • pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost v souvislosti s projektem, tj. manipulátor, vysokozdvižný vozík (stroje, které mají v technickém průkazu uvedeno „T“ nejsou způsobilé),
  • montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání.