M16 – 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské výrobě

program je aktuálně otevřený

Podpora je zaměřena na rozvoj inovací v zemědělské prvovýrobě. Jedná se o projekty, které zavádějí nové nebo významně zlepšené produkty, postupy, nebo technologie s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití. Technologie, produkty nebo procesy musí být tedy minimálně pro podnik nové (nebo podstatně zdokonalené). To zahrnuje významná zlepšení technických vlastností, komponentů a materiálů, software, uživatelské vstřícnosti nebo jiných funkčních charakteristik.

Nová technologie, produkt nebo proces musí být vyvinuty ve spolupráci s výzkumným subjektem nebo žadatelem, který má k vývoji nového produktu, postupu nebo technologie prokazatelně dostatečné zdroje v podobě kvalifikovaného personálu a výrobních zdrojů. V případě inovace pouze pro podnik žadatele/příjemce se spolupracující subjekt (výzkumný/vývojový tým žadatele) musí významně podílet na aplikaci (přizpůsobení) již existující technologie, produktu nebo procesu na specifické podmínky podniku. Inovativnost projektu posoudí odborná komise před schválením projektu.

Podpora je poskytována jako celková částka pokrývající provozní výdaje spolupráce i přímé investiční výdaje související se zavedením inovace v podniku žadatele. Z důvodu zamezení dvojího financování z různých zdrojů veřejných prostředků je podpora omezena pouze na některé komodity a produkty zemědělské výroby. Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií. Vyhlášení výzvy proběhlo v měsíci únoru roku 2017.

Vhodný žadatel:

 • Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě a má k vývoji nového produktu, postupu nebo technologie vlastní kvalifikovaný personál a výrobní prostředky,
 • Uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt splňuje definici příjemce dotace.
 • Skupina zemědělců, tj. podnikatelský subjekt, který je výhradně vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě, a který má k vývoji nového produktu, postupu nebo technologie vlastní kvalifikovaný personál a výrobní prostředky.

Výzva vyhlášena: únor 2017
Příjem žádostí:4. 4. – 24. 4. 2017
Termín ukončení projektu: žadatel je povinen podat Žádost o proplacení nejpozději 24 měsíců od data podepsání Dohody o poskytnutí dotace
Alokace na výzvu: 205 100 000 Kč

Výše dotace

 • u projektů do 10 000 000,– Kč výdajů (včetně), ze kterých je stanovena dotace, minimálně 15% a zároveň maximálně 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace,
 • u projektů nad 10 000 000,– do 50 000 000,– Kč výdajů (včetně), ze kterých je stanovena dotace minimálně 10 % a zároveň max. 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace,
 • u projektů nad 50 000 000,– Kč výdajů, ze kterých je stanovena dotace, minimálně 7% a zároveň maximálně 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí více než 1 000 000,– Kč a maximálně 100 000 000,– Kč.

Způsobilé výdaje

 • Provozní náklady spolupráce na vývoji a aplikaci nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě.
 • Přímé náklady související s výrobou inovativních produktů a se zavedením do praxe inovativních postupů a technologií, které jsou výsledkem spolupráce s výzkumnou institucí či vlastního výzkumu (včetně investic, pokud nebudou dotovány v rámci opatření Investice do hmotného majetku), konkrétně:
  • Investice do nových zemědělských produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě
  • Stavební investice potřebné k výrobě inovativních produktů a k zavedení inovativních postupů a technologií
 • Nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Zásadní podmínky

 • Žadatelem o dotaci nemůže být organizace producentů uznaná podle článku 152, sdružení organizací producentů uznané podle čl. 156 nebo mezioborová organizace uznaná podle článku 157 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007.
 • Projekt se musí týkat zemědělské prvovýroby, resp. rostlinné výroby, chovu hospodářských zvířat (skot, prasata, ovce, kozy, drůbež, králici a koně.
 • U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je podmínkou přijatelnosti doložení souhlasného stanoviska příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.