PO 2 SC 2.2 – Výzva pro zařízení sociálních služeb, zřizovaná MPSV – výzva 03_15_038

program je aktuálně otevřený

Tato výzva je určena pro Centrum sociálních služeb Hrabyně, Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích, Centrum Kociánka, Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch, Centrum sociálních služeb Tloskov. Hlavním cílem je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování. Spuštění programu a vyhlášení výzvy proběhlo 30. 10. 2015.

Vhodný žadatel:

 • Centrum sociálních služeb Hrabyně
 • Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích
 • Centrum Kociánka
 • Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch
 • Centrum sociálních služeb Tloskov

Termín vyhlášení výzvy: 30. 10. 2015
Zpřístupnění žádosti v MS2014+: 30. 10. 2015
Příjem žádostí: 5. 11. – 29. 6. 2018
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2021
Alokace na výzvu: 25 000 000 Kč
Výše dotace: až 100 % z min. výše způsobil. výdajů 1 000 000 Kč

Územní zaměření projektů:

Programová oblast a území dopadu: ČR bez hl. m. Prahy
Místo realizace: celá ČR a EU

Podporované aktivity:

1)Vzdělávací aktivity v oblasti sociálních služeb

 • Další (odborné) vzdělávání pracovníků registrovaných soc. služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:
  • V rámci vzdělávání pracovníků poskytovatele sociálních služeb se mohou vzdělávat pouze sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;
  • V rámci vzdělávání pracovníků poskytovatele sociálních služeb je možné vzdělávat pouze v akreditovaných programech/kurzech MPSV a formou odborných stáží dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Vzdělávání pracovníků registrovaných soc. služeb – další neakreditované vzdělávání:
  • workshopy
  • výměna zkušeností a sdílené dobré praxe (včetně zahraničních)
  • vzdělávání pro management organizací
  • supervize (týmová, individuální případová, manažerská externí)
  • intervize apod.
 • Vzdělávání uživatelů služeb – podpora profesní přípravy a zařazování na otevřený trh práce:
  • profesní poradenství
  • bilanční diagnostika

2)Procesy v organizaci

 • Zhodnocení současného stavu procesů rozvoje kvality poskytování sociálních služeb v organizaci (analýza zařízení, analýza služby, zhodnocení stavu organizace, procesní audit zaměřený na způsob řízení, řízení dokumentace, řízení služeb, komunikační strategie apod.)
 • Procesy rozvoje kvality poskytování sociálních služeb na základě zhodnocení současného stavu v organizaci (konzultace, pracovní postupy/vnitřní pravidla, systém hodnocení služby, vzdělávací plány zaměstnanců apod.);
 • Nastavování vnitřních pravidel organizace a pracovních postupů, které budou směřovat k charakteru komunitního poskytování služeb;
 • Podpora zavádění nových metod práce se specifickou cílovou skupinou osob s poruchami autistického spektra; vznik multidiscipli­nárních týmů;
 • Tvorba nástrojů pro aktivní zapojování uživatelů služeb při přechodu na komunitní typ péče a jejich aplikace;
 • Posilování přirozených sociálních vazeb a prostředí uživatele služby;
 • Místní spolupráce, zapojování do místní komunity.

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady – mzdy a platy pracovníků na projektu, ostatní osobní náklady, výdaje na odměnu
 • Cestovné – cestovní náhrady při pracovních cestách pracovníků na projektu, „per diems“ náhrady pro zahraniční experty
 • Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu – dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek
 • Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov – operativní a finanční leasing vztahující se k období trvání projektu
 • Odpisy dlouhodobého majetku – pokud není nákup takového majetku součástí způsobilých výdajů, ale používá pro účely projektu
 • Drobné stavební úpravy – např. výdaje spojené s úpravou pracovního místa, nebo usnadnění přístupu osobám zdravotně postiženým
 • Nákup služeb – zpracování analýz, průzkumů a studií, lektorské služby, školení, kurzy, pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou
 • Přímá podpora cílové skupiny – mzdové a cestovní náklady, příspěvek na péči o dítě a jiné závislé osoby, příspěvek na zapracování
 • Daň z přidané hodnoty – pro neplátce DPH v plné výši, pro plátce DPH v závislosti na souvislost s ekonomickou činností
 • Finanční výdaje, správní a jiné poplatky – v závislosti na spojení s projektem
 • Výdaje v naturáliích, věcné příspěvky – poskytnutí výzkumné nebo odborné činnosti, poskytnutí neplacené dobrovolné činnosti