Výzva č. 21 – Muzea

program je aktuálně uzavřený

Cílem je podpora projektů zaměřených na zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění. Tento program je určen pro muzea. Cílovou skupinou pro tuto výzvu jsou návštěvníci, vlastníci muzeí, subjekty s právem hospodaření, místní obyvatelé. Spuštění programu a vyhlášení bylo 10. 2. 2016.

Vhodný žadatel:

 • Podpořena mohou být pouze muzea, splňující kumulativně níže uvedené podmínky:
  • muzeum je zřizováno státem nebo krajem
  • muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • průměrná návštěvnost muzea, vypočítaná jako průměr za léta 2013, 2014 a 2015, překročila 30 000 návštěvníků

Termín vyhlášení výzvy: 10. 2. 2016
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 15. 2. 2016
Příjem žádostí o podporu 29. 2. – 31. 7. 2016
Termín ukončení realizace projektu: 31. 12. 2021
Alokace na program: -
Alokace na výzvu: 2 488 235 294 Kč
Součást integrovaných nástrojů: MAS: ne; ITI/IPRÚ: ne

Územní zaměření projektů:

 • Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy

Podporované aktivity:

 • Zvýšení ochrany sbírkových fondů
 • Konzervování – restaurování sbírkových předmětů
 • Zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků
 • Odstraňování přístupových bariér
 • Digitalizace sbírek jako součást komplexnějších projektů
 • Zabezpečení a osvětlení objektů
 • Rekonstrukce stávajících a budování nových expozic a depozitářů
 • Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologické­ho zázemí