M01 – 1.1.1 Vzdělávací akce

program je aktuálně uzavřený

Cílem tohoto programu je přispět k dosažení konkurenceschopného zemědělství, potravinářství a lesnictví a napomoci tak zajištění udržitelného hospodaření s přírodními zdroji. V případě operace 1.2.1 Informační akce bude podporováno realizování vzdělávacích projektů (tj. informační akcí), které poskytují informace a zajišťují předávání zkušeností. Informační akce by se měly také zaměřovat na poskytování informací o možnostech využívání nových metod výroby založených na výsledcích vědy a výzkumu, též mohou informovat o aktuálních inovačních postupech.

Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií. Vyhlášení výzvy je naplánováno na měsíc únor 2016.

Vhodný žadatel:

 • Příjemcem podpory je subjekt zajišťující vzdělávací/in­formační akce. Subjekt musí být k této činnosti akreditován Ministerstvem zemědělství nebo obdržel od Ministerstva zemědělství pověření k pořádání kurzů ze zákona.

Termín vyhlášení výzvy: únor 2016
Příjem žádostí: 3. – 23. 5. 2016 (13:00)
Termín ukončení projektu: žadatel je povinen podat Žádost o proplacení nejpozději 24 měsíců od data podepsání Dohody o poskytnutí dotace
Alokace na výzvu: 57 750 000 Kč

Výše dotace

Druh dotace: přímá nenávratná dotace

 • Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 50 000,– Kč na projekt.
 • Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 1 000 000,– Kč na projekt.

Podporované aktivity

Dotaci lze poskytnout na následující výdaje, pokud vznikly a byly skutečně uhrazeny nejdříve ke dni podání Žádosti o dotaci:

 • technické zabezpečení vzdělávací/in­formační akce,
 • výukové materiály,
 • cestovní výdaje lektora/tlumočníka za účelem poskytnutí přednášky/výkladu na vzdělávací/in­formační akci,
 • cestovní výdaje příjemce dotace/organi­zátora,
 • výdaje spojené s činností lektorů a tlumočníků,
 • výdaje na vlastní realizaci projektu,
 • občerstvení účastníků – nákup zboží a služeb,
 • výdaje spojené s pořádáním exkurze a praktických ukázek – není možné v rámci projektu pořádat pouze exkurze,
 • nákup kancelářských potřeb nutných pro zabezpečení projektu,
 • náklady na propagaci akce.

Zásadní podmínky

 • konečným uživatelem (účastník vzdělávací/in­formační akce) musí být:
  • zemědělský podnikatel nebo jeho zaměstnanec,
  • výrobce potravin nebo jeho zaměstnanec,
  • vlastník zemědělské a lesní půdy nebo osoba hospodařící v lesích, nebo jejich zaměstnanec,
  • jiné osoby pracující pro hospodářské subjekty, jež jsou MSP působícími ve venkovských oblastech,
  • v případě zemědělského podnikatele – fyzické osoby – může být účastníkem i spolupracující osoba, která se na hospodaření zemědělského podnikatele podílí.