PO 1 SC 1.3. – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly – výzva 03_16_044

program je aktuálně otevřený

Tato výzva je určena pro nestátní neziskové organizace, sociální družstva, obce, OSVČ, obchodní korporace. Cílovou skupinou pro tuto výzvu jsou propouštění zaměstnanci, zaměstnavatelé. Hlavní podporou je „poradenské a informační aktivity v oblasti kariérového poradenství, vzdělávací a rekvalifikační programy pro zaměstnance podniků procházejících restrukturalizací nebo končících svoji činnost, včetně propouštěných zaměstnanců, tvorba a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance, kteří jsou ohroženi propouštěním, podpora zaměstnávání propouštěných zaměstnanců." Spuštění programu a vyhlášení výzvy proběhlo 1. 3. 2016

Vhodný žadatel:

 • Úřad práce České republiky

Termín vyhlášení výzvy: 1. 3. 2016
Zpřístupnění žádosti v MS2014+: 1. 3. 2016
Příjem žádostí: 1. 3. – 30. 12. 2016
Termín ukončení projektu: 30. 6. 2023
Alokace na výzvu: 250 000 000 Kč
Výše dotace: až 100 % z výše 10 – 150 mil. Kč

Územní zaměření projektů:

Programová oblast a území dopadu: ČR bez hl. m. Prahy
Místo realizace: celá ČR a EU

Podporované aktivity:

 • Poradenské a informační aktivity v oblasti kariérového poradenství, orientace na trhu práce pro propouštěné zaměstnance.
 • Vzdělávací a rekvalifikační programy pro zaměstnance podniků procházejících restrukturalizací nebo končících svoji činnost, včetně propouštěných zaměstnanců.
 • Tvorba a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance, kteří jsou ohroženi propouštěním.
 • Podpora zaměstnávání propouštěných zaměstnanců.(sa­mostatný projekt)

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady – mzdy a platy pracovníků na projektu, ostatní osobní náklady, výdaje na odměnu
 • Cestovné – cestovní náhrady při pracovních cestách pracovníků na projektu, „per diems“ náhrady pro zahraniční experty dle
 • Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu – dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek
 • Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov – operativní a finanční leasing vztahující se k období trvání projektu
 • Odpisy dlouhodobého majetku – pokud není nákup takového majetku součástí způsobilých výdajů, ale používá pro účely projektu
 • Drobné stavební úpravy – např. výdaje spojené s úpravou pracovního místa, nebo usnadnění přístupu osobám zdravotně postiženým
 • Nákup služeb – zpracování analýz, průzkumů a studií, lektorské služby, školení, kurzy, pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou
 • Přímá podpora cílové skupiny – mzdové a cestovní náklady, příspěvek na péči o dítě a jiné závislé osoby, příspěvek na zapracování
 • Daň z přidané hodnoty – pro neplátce DPH v plné výši, pro plátce DPH v závislosti na souvislost s ekonomickou činností
 • Finanční výdaje, správní a jiné poplatky – v závislosti na spojení s projektem
 • Výdaje v naturáliích, věcné příspěvky – poskytnutí výzkumné nebo odborné činnosti, poskytnutí neplacené dobrovolné činnosti