Program nadnárodní spolupráce Visegrad Fund

program je aktuálně otevřený

Mezinárodní visegrádský fond byl založen 9. 6. 2000. Členskými státy jsou Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko. Tyto země jsou často nazývány jako země V4.

Popis

Řídící orgán: Konference ministrů zahraničních věcí a Rada velvyslanců
Výkonný orgán: ředitel, který svou funkci vykonává v sídle MVF v Bratislavě
Úřední jazyk: angličtina

Fond má přispívat k rozvíjení užší spolupráce mezi členskými státy a posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, turismu a přeshraniční spolupráce. Rozpočet fondu tvoří stejně vysoké finanční příspěvky, které do něj každoročně vkládají všechny čtyři členské země.

Malé granty (Small Grants)

 • podporuje realizaci projektů mezi subjekty zemí V4zaměřených na oblast kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, přeshraniční spolupráce a cestovního ruchu
 • podpora je udělena pouze za předpokladu účasti alespoň 3 zemí V4
 • maximální rozpočet přidělený jednomu projektu je 6 000 EUR
 • podpora bude tvořit maximálně 80 % celkových nákladů na realizaci projektu
 • jedná se o krátkodobou podporu = maximálně na dobu 6 měsíců
 • každoroční termíny pro podávání žádostí: 1. březen, 1. červen, 1. září, 1. prosinec
Popis

Stardardní granty (Standard Grants)

 • podporuje realizaci projektů mezi subjekty zemí V4 zaměřených na oblast kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, přeshraniční spolupráce a cestovního ruchu
 • podpora je udělena pouze za předpokladu účasti alespoň 3 zemí V4
 • na jeden projekt se přiděluje částka vyšší než 6 000 EUR, maximální limit podpory není stanoven
 • podpora nesmí převýšit 80 % celkových nákladů na realizaci projektu
 • jedná se o dlouhodobou podporu = maximálně na dobu 12 měsíců
 • každoroční termíny pro podávání žádostí: 15. březen, 15. září
Popis

Strategické granty (Strategic Grants)

 • doplňuje malé a standardní granty
 • podporuje strategické projekty, kterých se účastní všechny země V4
 • dlouhodobá podpora = 12 – 36 měsíců
 • projekty musí být zaměřeny na níže vypsané priority pro příslušný rok
 • finanční podpora v průměru dosahuje 40 000 € na jeden projekt, avšak maximální limit není stanoven
 • finanční příspěvek nesmí převýšit 70 % celkových nákladů
 • každoroční termín pro podávání žádostí: 15. duben
Popis

Priority v roce 2016:

 • migrace / integrace = přínos nevládních organizací ke zlepšení integračních programů v zemích V4
 • Posílení zprávy o Společném dědictví střední Evropy k 25. Výroční vzniku Visegrádské skupiny
 • Regionální spolupráce v oblasti bezpečnostní politiky: V4 + Ukrajina + Moldavsko

Strategické konference (Strategic Conferences)

 • doplňkový program k Strategickým grantům
 • slouží k financování událostí typu „konference strategického významu“
 • žádosti musí prokázat významný mezinárodní dopad dané konference, stejně jako silný regionální (Visegrádský region) význam.
 • navrhovaná konference musí spadat do témat daného roku
Popis

Visegrádský grant pro univerzitní studia (Visegrad University Studies Grants)

 • má podpořit vytváření kurzů nebo studijních programů zaměřených na problematiku, která souvisí se zeměmi V4
 • částka přidělená projektu v průměru dosahuje 10 000 EUR na vytvoření kurzu a 40 000 EUR na vytvoření studijního programu
 • každoroční termín pro podávání žádostí: 10. listopad
Popis

Visegrad +

 • vytvořený pro zajištění administrativy a financování projektů přispívajících k demokratizaci a transformaci ve vybraných zemích a regionech zemí, které nepatřící do EU a leží na západním Balkáně
Popis

V4 – Japan Joint Research

 • společný výzkumný program V4 – Japonsko vytvořený za účelem výměny stávajících vědeckých znalostí a usilování o nejpokrokovější vědu a techniku
Popis