PO 1 SC 1.2 – Soutěžní rozdíly v postavení žen a mužů mimo hl. město Prahu – výzva 03_16_061

program je aktuálně uzavřený

Cílem výzvy je zlepšení postavení na trhu práce žen ve věku 55+, žen ohrožených na trhu práce a osob pečujících o malé děti či jiné závislé osoby, odstranění diskriminace na trhu práce na základě pohlaví, odstranění vertikální a horizontální segregace trhu práce podle pohlaví a odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů, vyšší zapojení mužů do péče o děti a další závislé osoby. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy proběhlo 10. 3. 2016.

Vhodný žadatel:

 • obchodní korporace
 • OSVČ
 • státní podniky
 • NNO
 • poradenské a vzdělávací instituce
 • profesní a podnikatelská sdružení
 • veřejné výzkumné organizace
 • kraje
 • organizace zřizované kraji
 • obce
 • organizace zřizované obcemi
 • dobrovolné svazky obcí
 • právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem
 • školy a školská zařízení
 • vysoké školy

Termín vyhlášení výzvy: 10. 3. 2016
Zpřístupnění žádosti v MS2014+: 10. 3. 2016
Příjem žádostí: 10. 3. 2016 – 2. 5. 2016
Termín ukončení projektu: 30. 6. 2019
Alokace na výzvu: 361 000 000 Kč
Dotace:až 50 % z výše 1 – 6 mil. Kč způs. výdajů

Programová oblast a území dopadu: ČR bez hl. m. Prahy.
Místo realizace: ČR bez hl. m. Prahy.

Podporované aktivity:

Výzva podporuje aktivity v následujících oblastech:

 • Oblast 1
  • Komplexní podpora vedoucí ke zlepšení postavení na trhu práce žen ve věku 55+, žen ohrožených na trhu práce a osob pečujících o malé děti či jiné závislé osoby.
 • Oblast 2
  • Podpora opatření vedoucích k odstranění projevů diskriminace na trhu práce na základě pohlaví (včetně vícečetné diskriminace) a dále podpora opatření snižujících horizontální a vertikální segregaci trhu práce podle pohlaví a rozdíly v odměňování žen a mužů.
 • Oblast 3
  • Podpora aktivit vedoucích k vyššímu zapojení mužů do péče o děti a další závislé.

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady – mzdy a platy pracovníků na projektu, ostatní osobní náklady, výdaje na odměnu
 • Cestovné – cestovní náhrady při pracovních cestách pracovníků na projektu, „per diems“ náhrady pro zahraniční experty
 • Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu – dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek
 • Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov – operativní a finanční leasing vztahující se k období trvání projektu
 • Odpisy dlouhodobého majetku – pokud není nákup takového majetku součástí způsobilých výdajů, ale používá pro účely projektu
 • Drobné stavební úpravy – např. výdaje spojené s úpravou pracovního místa, nebo usnadnění přístupu osobám zdravotně postiženým
 • Nákup služeb – zpracování analýz, průzkumů a studií, lektorské služby, školení, kurzy, pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou
 • Přímá podpora cílové skupiny – mzdové a cestovní náklady, příspěvek na péči o dítě a jiné závislé osoby, příspěvek na zapracování
 • Daň z přidané hodnoty – pro neplátce DPH v plné výši, pro plátce DPH v závislosti na souvislost s ekonomickou činností
 • Finanční výdaje, správní a jiné poplatky – v závislosti na spojení s projektem
 • Výdaje v naturáliích, věcné příspěvky – poskytnutí výzkumné nebo odborné činnosti, poskytnutí neplacené dobrovolné činnosti