Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

31. 3. 2016 byl spuštěn příjem žádostí o dotace na projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II), který je realizován Úřadem práce ČR na základě výzvy z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).
Projekt řeší problém nedostatečné flexibility pracovních sil a dále problém neochoty zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou zaměstnavatelé, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců, rovněž je projekt určen fyzickým osobám – OSVČ a nestátním neziskovým organizacím. Zaměstnavatelům bude umožněno získat příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců a refundaci jejich mezd po dobu školení.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je pomoci zaměstnavatelům v odborném vzdělávání stávajících i nově přijímaných zaměstnanců, stejně jako osobám samostatně výdělečně činným tak, aby mohli pružně reagovat na měnící se situaci a podmínky na trhu.

POVEZ II umožní vybraným zaměstnavatelům a OSVČ získat finanční příspěvky na:

 • externí vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců (jedná se o vzdělávání v odborných kurzech),
 • mzdy interních lektorů, kteří zajišťují interní vzdělávání,
 • mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců po dobu jejich vzdělávání.

Vhodný žadatel

 • zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty:
  • obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích;
  • OSVČ se zaměstnanci;
  • státní podniky;
  • právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem.
 • OSVČ – fyzické osoby bez zaměstnanců
 • nestátní neziskové organizace

Doba realizace: 1. 12. 2015 – 30. 11. 2020
Příjem žádostí: od 31. 3. 2016
Výše dotace: max. 500 000 Kč/měsíc

Poskytování příspěvku

 • 1. Úhrada mzdových nákladů
  • Zaměstnavateli bude poskytován příspěvek na úhradu mzdových nákladů, které vynaloží na vzdělávané zaměstnance za dobu jejich účasti na odborném rozvoji, a to ve výši 100 %.
  • Zaměstnanec navržený k účasti na vzdělávací aktivitě musí být v pracovně právním nebo obdobném vztahu k organizaci (nikoli však DPP či DPČ).
  • Dotací budou podpořeni také tzv. potenciální zaměstnanci, které zaměstnavatel v době realizace hodlá zaměstnat, což dokládá s finálním vyúčtováním jejich pracovní smlouvou.
 • 2. Úhrada nákladů na vzdělávací aktivity
  • Zaměstnavateli bude hrazeno 85 % nákladů vynaložených na odborný rozvoj zaměstnanců zapojených do projektu.
  • Vzdělávání bude realizováno na území ČR, případně mimo ČR, pro zaměstnance provozoven zaměstnavatele (s výjimkou provozoven na území Hlavního města Prahy), kteří jsou občany ČR, EU/EHP a Švýcarska či pro občany třetích zemí s trvalým pobytem na území ČR.

Podporované aktivity

 • Např. marketingové dovednosti, specializované IT dovednosti, obsluha nového informačního systému, obsluha speciálních strojů, nové přístupy a inovační technologie, odborné dovednosti, schopnosti a vědomosti v daném oboru,…
 • Jazykové vzdělávání je podporováno pouze v odborné rovině s délkou trvání max. 6-ti měsíců.

Nepodporované aktivity

 • Vzdělávání tzv. měkkých dovedností SOFT SKILLS je projektem podporováno jen výjimečně, obdobně nelze podpořit další vzdělávací aktivity obecné povahy (např. vzdělávací aktivity obecné IT gramotnosti, řidičský průkaz sk. B).

Další informace

 • Bodové zvýhodnění zaměstnanců 54+.
 • Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení žádosti.
 • Zjednodušené výběrové řízení na výběr dodavatele vzdělávání s hodnotou do 500 000 Kč bez DPH – postačí oslovit minimálně 2 firmy při realizovaném průzkumu trhu.
 • Maximální výše dotace je 500.000.-/měsíc.