PO 3 SC 3.1– Podpora inovačního prostředí – výzva 03_015_124

program je aktuálně otevřený

Podporovanými aktivitami v rámci této výzvy je vytváření a rozvoj kapacit pro vývoj a šíření inovací. Výzva podporuje čtyři oblasti: datové platformy, znalostní platformy, akcelerátory/in­kubátory a investice do impaktu, jejichž cílem je posílení ekosystému sociálních inovací při řešení problémů v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy. Zvýšení kapacity (kvality a dosahu) aktérů, kteří svou činností přispívají k rozvoji prostředí příznivého pro sociální inovace v České republice, povede ke zvýšení impaktu vytvářených, spoluvytvářených, šířených nebo podporovaných sociálních inovací. Vyhlášení výzvy proběhlo dne 31. 3. 2016.

Oprávněný žadatel:

 • organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace,
 • nestátní neziskové organizace,
 • školy a vysoké školy,
 • výzkumné instituce,
 • osoby samostatně výdělečně činné,
 • kraje, obce a jimi zřizované organizace,
 • poskytovatelé sociálních služeb,
 • obchodní korporace,
 • profesní a podnikatelská sdružení.

Vyhlášení výzvy: 31. 3. 2016
Příjem žádostí: 30. 4. 2016 – 30. 11. 2016
Termín ukončení projektu: 31. 3. 2020
Alokace na výzvu: 120 000 000 Kč
Výše dotace: 100 % z min.výše 500 000 – 20 mil. Kč

Vymezení územního dopadu a místa realizace projektů: 

Programová oblast a území dopadu: Celá ČR (včetně hl. města Prahy)
Místo realizace: Celá ČR (včetně hl. města Prahy) a EU

Podporované aktivity v rámci této výzvy:

 • datové platformy – identifikace datových zdrojů a použití jich ve formě otevřených dat pro zvýšení efektivity veřejného, podnikového a neziskového sektoru při řešení problémů v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy
 • znalostní platformy – bezdomovectví, mladiství a mladí dospělí vyrůstající či opouštějící ústavní výchovu, sociálně vyloučené lokality, stárnutí populace, …
 • akcelerátory/in­kubátory – řešení (projekty), která reagují na přetrvávající nebo hrozící sociální problémy v oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy
 • investice do impaktu – podpůrná infrastruktura, která pomůže rozvoji trhu sociálního kapitálu a bude motivovat zúčastněné aktéry (ziskový a neziskový sektor) k cílenému vytváření, prokazování a zhodnocování inovačního a udržitelného sociálního impaktu

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady – mzdy a platy pracovníků na projektu, ostatní osobní náklady, výdaje na odměnu
 • Cestovné – cestovní náhrady při pracovních cestách pracovníků na projektu, „per diems“ náhrady pro zahraniční experty
 • Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu – dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek
 • Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov – operativní a finanční leasing vztahující se k období trvání projektu
 • Odpisy dlouhodobého majetku – pokud není nákup takového majetku součástí způsobilých výdajů, ale používá pro účely projektu
 • Drobné stavební úpravy – např. výdaje spojené s úpravou pracovního místa, nebo usnadnění přístupu osobám zdravotně postiženým
 • Nákup služeb – zpracování analýz, průzkumů a studií, lektorské služby, školení, kurzy, pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou
 • Přímá podpora cílové skupiny – mzdové a cestovní náklady, příspěvek na péči o dítě a jiné závislé osoby, příspěvek na zapracování
 • Daň z přidané hodnoty – pro neplátce DPH v plné výši, pro plátce DPH v závislosti na souvislost s ekonomickou činností
 • Finanční výdaje, správní a jiné poplatky – v závislosti na spojení s projektem
 • Výdaje v naturáliích, věcné příspěvky – poskytnutí výzkumné nebo odborné činnosti, poskytnutí neplacené dobrovolné činnosti