PO 1 SC 1.1.1 – Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) – výzva 03_16_046

program je aktuálně otevřený

Spuštění programu a vyhlášení výzvy bylo provedeno 31. 3. 2016.

Oprávněný žadatel:

 • Obce a jimi zřizované organizace
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Vzdělávací a poradenské instituce:
  • právnické osoby, včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení
  • fyzické osoby
 • Nestátní neziskové organizace:
  • spolky
  • obecně prospěšné společnosti
  • ústavy
  • církevní právnické osoby

Vyhlášení výzvy: 31. 3. 2016
Zpřístupnění žádosti v MS2014+: 4. 4. 2016
Příjem žádostí: 4. 4. – 14. 12. 2018
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2022
Alokace na výzvu: 320 000 000 Kč
Výše dotace: až 100 % z minimální výše způs. výdajů 5 – 25 mil. Kč na projekt

Vymezení územního dopadu a místa realizace projektů: 

Programová oblast a území dopadu: celá ČR bez hl. m. Prahy
Místo realizace: celá ČR a EU

Podporované aktivity v rámci této výzvy:

 • poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání;
 • bilanční a pracovní diagnostika;
 • motivační aktivity;
 • rekvalifikace;
 • rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce;
 • podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností;
 • zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a podpora vytváření nových pracovních míst;
 • podpora flexibilních forem zaměstnání;
 • doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce;
 • realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady – mzdy a platy pracovníků na projektu, ostatní osobní náklady, výdaje na odměnu
 • Cestovné – cestovní náhrady při pracovních cestách pracovníků na projektu, „per diems“ náhrady pro zahraniční experty
 • Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu – dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek
 • Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov – operativní a finanční leasing vztahující se k období trvání projektu
 • Odpisy dlouhodobého majetku – pokud není nákup takového majetku součástí způsobilých výdajů, ale používá pro účely projektu
 • Drobné stavební úpravy – např. výdaje spojené s úpravou pracovního místa, nebo usnadnění přístupu osobám zdravotně postiženým
 • Nákup služeb – zpracování analýz, průzkumů a studií, lektorské služby, školení, kurzy, pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou
 • Přímá podpora cílové skupiny – mzdové a cestovní náklady, příspěvek na péči o dítě a jiné závislé osoby, příspěvek na zapracování
 • Daň z přidané hodnoty – pro neplátce DPH v plné výši, pro plátce DPH v závislosti na souvislost s ekonomickou činností
 • Finanční výdaje, správní a jiné poplatky – v závislosti na spojení s projektem
 • Výdaje v naturáliích, věcné příspěvky – poskytnutí výzkumné nebo odborné činnosti, poskytnutí neplacené dobrovolné činnosti