PO 3 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, výzva č. 02_16_022

program je aktuálně otevřený

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.
Výzva podpoří jednak osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. **Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou **extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem). Výzva byla vyhlášena dne 7. 4. 2016.

Oprávněný žadatel:

 • Mateřské a základní školy nezřizované organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka.
 • Mateřské a základní školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle školského zákona (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka.

Datum vyhlášení výzvy: 7. 4. 2016
Příjem plných žádostí: 23. 6 2016 – 30. 6. 2017
Termín ukončení projektu: 31. 8. 2019
Alokace na výzvu: 4 066 928 200 Kč
Výše dotace: max 100 % z minimální výše 200 000 Kč

Územní zaměření projektů:

 • Území České republiky mimo hl. město Prahu

Podporované aktivity:

 • I. Aktivity pro mateřské školy
  • 1. Personální podpora MŠ
  • 2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ
  • 3. Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ
 • II. Aktivity pro základní školy
  • 1. Personální podpora ZŠ
  • 2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ
  • 3. Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ
  • 4. Spolupráce s rodiči žáků ZŠ