PO 3 – Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám), výzva č. 02_16_021

program je aktuálně otevřený

Výzva pro obce zapojené v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) se soustředí na podporu inkluzivního vzdělávání právě na území sociálně vyloučených lokalit. Obce budou podpořeny v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání.
Další aktivity budou moci obce zacílit na přímou podporu mateřských, základních, středních škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání v oblasti zavádění a realizace individuální integrace. Výzva klade důraz na osvětové aktivity směřované na veřejnost a podporuje vznik platforem a realizaci workshopů pro jednotlivé aktéry ve vzdělávání Výzva byla vyhlášena dne 30. 3. 2016.

Oprávněný žadatel:

 • Obce/Dobrovolné svazky obcí

Datum vyhlášení výzvy: 30. 3. 2016
Příjem plných žádostí: 30. 3. – 9. 12. 2016
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2022
Alokace na výzvu: 250 000 000,– Kč
Výše dotace: záloha 30 % z výše 3 – 50 mil. Kč

Územní zaměření projektů:

 • Území České republiky

Podporované aktivity:

 • Povinné aktivity
  • Aktivita č. 1: Řízení projektu
 • Povinně volitelné aktivity – základní přehled
  • Aktivita č. 2 Podpora obce při zavádění inkluzivního vzdělávání – Aktivita se zaměřuje na podporu obcí jako koordinátorů vzdělávací politiky v území. Obce budou podpořeny v rozvoji a realizaci inkluzivního přístupu ke vzdělávání v daném území, např. organizací seminářů a osvětových aktivit zaměřených na inkluzi, realizací studijních stáží atd. V rámci této aktivity je také možné hradit činnost koordinátora inkluze nebo metodika asistentů pedagoga (školních asistentů).
  • Aktivita č. 3 Předškolní vzdělávání – Aktivita má za cíl podpořit nástup dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do mateřských škol.
  • Aktivita č. 4 Prevence školní neúspěšnosti – Cílem aktivity je podpořit především žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí v dosahování školního úspěchu a zabránit jejich předčasnému odchodu ze vzdělání, a to v rámci škol hlavního vzdělávacího proudu.