PO 1 SC 2: Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů – výzva č. 10

program je aktuálně uzavřený

Jedná se komplementární výzvu:

OP PIK: Prioritní osa 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovaceSpecifický cíl 1.2 Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích
Program podpory: Služby infrastruktury

OP VVV: Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

Vhodný žadatel:

  • Hlavní město Praha a městské části hl. m. Prahy
  • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi
  • Organizace pro výzkum a šíření znalostí (podle definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací)
  • Podnikatelské subjekty
  • Nestátní neziskové organizace
  • Profesní a zájmová sdružení

Termín vyhlášení výzvy: 13. 1. 2016
Příjem plných žádostí: 13. 2. – 31. 5. 2016
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2019
Alokace na výzvu: 250 mil. Kč
Výše dotace: až 100 % z výše 1 – 100 mil. Kč

Územní zaměření projektů:

Přípustné místo realizace: Hlavní město Praha
Programová oblast a území dopadu:Hlavní město Praha

Podporované aktivity:

  • rozšíření stávajících budov VTP/PI,
  • výstavbu nových budov stávajících VTP/PI,
  • pořízení vybavení existujících nebo nových budov stávajících VTP/PI, zejména za účelem společného využívání technologií,
  • zřízení nových VTP/PI, tzn. výstavbu potřebné nové infrastruktury.

Cílem aktivity je zlepšení prostředí pro nově vznikající a mladé podniky, zejména podniky s exportním potenciálem, v začátcích jejich činnosti.