PO 2 SC 1: Energetické úspory v městských objektech – Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie – výzva č. 13

program je aktuálně otevřený

Komplementární výzva:

Operační program Životní prostředí

 • prioritní osa 5, specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie Operační program Životní prostředí,
 • prioritní osa 2, specifický cíl 2.1: Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva, nadlimitním koncentracím znečišťujících lá­tek

Vhodný žadatel:

 • Hlavní město Praha
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou
 • Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
 • Technická správa komunikací hl. m. Prahy
 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí (podle definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací)

Termín vyhlášení výzvy: 11. 1. 2016
Příjem plných žádostí: 11. 2. 2016 – 28. 2. 2017
Termín ukončení projektu: 31. 3. 2020
Alokace na výzvu: 350 mil. Kč
Výše dotace: až 90 % z výše 1 – 150 mil. Kč

Územní zaměření projektů:

 • Přípustné místo realizace: Hl. m. Praha

Podporované aktivity:

 • příprava konceptu inteligentní budovy – vstupní analýza potřeb uživatelů budovy, projektová dokumentace
 • zateplení obálky budov (fasády, střechy, podlahy, stropní konstrukce atd.)
 • využití izolační zeleně
 • využití „zelených střech“
 • výměna nebo renovace výplní stavebních otvorů (oken, dveří)
 • instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a další modernizace systémů HVAC (heating, ventilation, and air conditioning)
 • instalace vhodných a energeticky efektivních zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie (např. tepelná čerpadla, kotle na biomasu , solárně-termické kolektory, fotovoltaické panely na střechách a jiných pevných konstrukcích objektů)
 • integrace inteligentních BMS (Building Management System) na bázi IT řešení
 • instalace systémů aktivního stínění budov
 • instalace systémů využití šedé a dešťové vody
 • instalace bezpečnostních systémů
 • instalace energeticky efektivního systému osvětlení
 • stavební úpravy prostoru (space management)
 • opatření aplikovaného výzkumu spojené s konceptem inteligentních budov (smart materiály)