PO 2 SC 1: Energetické úspory v městských objektech – Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy – výzva č. 14

program je aktuálně otevřený

Komplementární výzva:

Operační program Životní prostředí

 • prioritní osa 5, specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie Operační program Životní prostředí, prioritní
 • osa 2, specifický cíl 2.1: Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva, nadlimitním koncentracím znečišťujících lá­tek

Vhodný žadatel:

 • Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
 • Technická správa komunikací hl. m. Prahy
 • Hlavní město Praha
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou

Termín vyhlášení výzvy: 11. 1. 2016
Příjem plných žádostí: 11. 2. 2016 – 28. 2. 2017
Termín ukončení projektu: 31. 3. 2020
Alokace na výzvu: 300 mil. Kč
Výše dotace: až 90 % z min. výše 500 000 – 300 mil. Kč

Územní zaměření projektů:

 • Přípustné místo realizace: Hl. m. Praha

Podporované aktivity:

Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy:

 • zefektivnění využití rekuperované elektrické energie z kolejových vozidel (využití superkapacitorů)
  • V rámci této aktivity jsou podporovány opatření směřující k využití rekuperované elektrické energie pro kolejová vozidla uvnitř vozidel, tak v měnírnách.
 • výměna přívodních kolejnic v síti metra za energeticky méně náročné (např. hliníkové kolejnice)
  • V rámci této aktivity jsou podporovány akce v celé síti metra.
 • renovace osvětlovacích soustav, instalace vhodných a energeticky efektivních zařízení využívající obnovitelné zdroje energie, instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v rámci objektů pro zajištění městské veřejné dopravy.