PO 2 SC 2: Záchytná parkoviště systému P+R – výzva č. 15

program je aktuálně otevřený

Komplementární výzva:

 • Operační program Doprava
  • prioritní osa 1 Modernizace železniční sítě TEN-T,
  • prioritní osa 2 Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T
 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschop­nost, prioritní osa 3
 • Integrovaný regionální operační program, prioritní osa 1 Konkurences­chopné,

Vhodný žadatel:

 • hlavní město Praha
 • městské části hl. m. Prahy
 • Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
 • technická správa komunikací hl. m. Prahy
 • správa železniční dopravní cesty

Termín vyhlášení výzvy: 6. 4. 2016
Příjem plných žádostí: 6. 5. 2016 – 28. 4. 2017
Termín ukončení projektu: 31. 7. 2020
Alokace na výzvu: 300 mil. Kč
Výše dotace: až 90 % z výše 500 000 – 130 mil. Kč

Územní zaměření projektů:

 • Přípustné místo realizace: Hl. m. Praha

Podporované aktivity:

 • realizace záchytných parkovišť systému P+R (park & ride) u stanic a zastávek drážní dopravy, případně včetně doplňkových služeb úschovy jízdních kol B+R (bike&ride) – může jít nejen o parkoviště úrovňové, ale i v nadzemním, případně v podzemním objektu; doplňkově mohou být v rámci nového záchytného parkoviště zřízena jako součást systému P+R parkovací místa s možností dobíjení elektromobilů; do rámce podpory může být kromě jednotného standardního vybavení areálu nebo objektu parkoviště P+R zahrnutý také nový (případně upravený) příjezd z místní uliční sítě k realizovanému parkovišti P+R, nový (případně upravený) bezbariérový pěší přístup od realizovaného parkoviště P+R k návazné drážní dopravě (tj. ke vstupu do stanice metra, ke vstupu do železniční stanice, k železniční nebo tramvajové zastávce) a také příslušnému účelu odpovídající rozsah osvětlení a značení (tj. dopravního značení a naváděcího značení k realizovanému záchytnému parkovišti P+R, případně i k úschovně jízdních kol B+R nebo k dobíjecímu místu, které jsou součástí objektu tohoto parkoviště)
 • Realizovaná parkoviště P+R musí být v souladu s aktuální celoměstskou koncepcí nových lokalit P+R.
 • Realizovaná parkoviště P+R budou provozována ve vazbě na následné použití PID. Parkoviště P+R jsou hlídaná nebo nehlídaná s bezobslužným provozem. Na území hl. m. Prahy je použití parkovišť P+R zpoplatněno dle platného Tarifu Pražské integrované dopravy.
 • Parkoviště P+R nehlídané s bezobslužným provozem je parkoviště s omezenou dobou stání na maximálně 1 den (24 hod.).
 • Parkoviště P+R hlídané jsou v provozu od 4 hodin ráno do cca 1 hodiny následujícího dne (ukončení provozu metra). Po ukončení provozu metra se parkoviště uzavírají.
 • Minimální počet vytvořených parkovacích míst novém parkovišti P+R: 30.
 • Minimální počet vozidel parkujících na novém parkovišti P+R za rok: 8 000.