PO 3 SC 2: Podpora vzniku sociálních podniků a chráněných pracovišť -výzva č. 6

program je aktuálně uzavřený

Komplementární výzva:

 • operační program: OP Praha – pól růstu ČR (dále OP PPR)
  • prioritní osa: 3, investiční priorita: 3, specifický cíl: 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci, podporovaná aktivita: podpora sociálního podnikání v rámci projektů kulturně komunitních center a projektů aktivizace místních komunit
 • operační program: OP Zaměstnanost,
  • prioritní osa: 2, investiční priorita: 2.1, specifický cíl: 2.1.2 Rozvoj sektoru sociální ekonomiky
 • operační program: IROP
  • prioritní osa: 2, investiční priorita: 9c, specifický existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Vhodný žadatel:

Oprávnění žadatelé pro skupinu aktivit A:

 • Nestátní neziskové organizace
 • Podnikatelské subjekty – oprávněnými žadateli jsou pouze podnikatelské subjekty deklarující naplňování principů sociálního podniku v dokladech o právní subjektivitě.

Oprávnění žadatelé pro skupinu aktivit B:

 • Nestátní neziskové organizace
 • Veřejné instituce

Termín vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015
Příjem plných žádostí: 2. 12. 2015 – 5. 1. 2016
Termín ukončení projektu: 30. 6. 2018
Alokace na výzvu: 45 mil. Kč
Výše dotace: až 100 % z výše 500 000 – 4 mil. Kč

Podporované aktivity jsou rozděleny do dvou skupin aktivit: skupina aktivit A Vznik sociálních podniků a skupina aktivit B Vznik chráněných pracovišť (viz část 4.1. této výzvy). Celková alokace výzvy je rozdělena na dvě dílčí alokace mezi tyto dvě skupiny aktivit.

 • Alokace pro skupinu aktivit A: 27 000 000 Kč
 • Alokace pro skupinu aktivit B: 18 000 000 Kč

Územní zaměření projektů:

 • Programová oblast a území dopadu: Hl. m. Praha

Podporované aktivity:

 • vznik a rozvoj sociálních podniků poskytujících pracovní příležitosti pro znevýhodněné a obtížně zaměstnatelné skupiny obyvatel v Praze (včetně chráněných dílen)

Skupina aktivit A – Vznik sociálních podniků
Skupina aktivit B – Vznik chráněných pracovišť