PO 4 SC 2: Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti – výzva č. 2

program je aktuálně uzavřený

Komplementární výzva:

 • OP VVV
  • Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Specifický cíl 3.1: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

Vhodný žadatel:

 • hlavní město Praha
 • městské části hl. m. Prahy
 • organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy
 • mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy se sídlem v hl. m. Praze
 • nestátní neziskové organizace
 • veřejné vysoké školy

Termín vyhlášení výzvy: 10. 10. 2015
Příjem plných žádostí: 21. 11. – 16. 12. 2015
Termín ukončení projektu: 30. 6. 2018
Alokace na výzvu: 180 mil. Kč
Výše dotace: až 100 % z výše 1 – 8 mil. Kč

Územní zaměření projektů:

 • Přípustné místo realizace: Hlavní město Praha
 • Programová oblast a území dopadu: Hlavní město Praha

Podporované aktivity:

Téma I: Rozvoj podmínek pro inkluzivní vzdělávání formou zavádění principů multikulturní výchovy v rámci vzdělávacích programů škol

Téma II: Podpora komunitních programů realizovaných na základě spolupráce mateřských, základních a středních škol s neziskovým sektorem, kulturními a sportovními institucemi a městskou správou a případně dalšími subjekty působícími v dané lokalitě

Téma III. Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků a dalších pracovníků působících ve vzdělávání pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku