PO 4 SC 3: Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti – výzva č. 3

program je aktuálně uzavřený

Komplementární výzva:

 • OPZ
  • Prioritní osa 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, Investiční priorita 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, včetně přístupu k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a prosazování stejného ohodnocení za stejnou práci
 • OP PPR
  • Prioritní osa 4: Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti, Specifický cíl 4.1: Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let

Vhodný žadatel:

 • hlavní město Praha
 • městské části hl. m. Prahy
 • organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy

Termín vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015
Příjem plných žádostí: 21. 11. – 16. 12. 2015
Termín ukončení projektu: 30. 6. 2018
Alokace na výzvu: 90 mil. Kč
Výše dotace: až 100 % z výše 1 – 6 mil. Kč

Územní zaměření projektů:

 • Přípustné místo realizace: Hlavní město Praha
 • Programová oblast a území dopadu: Hlavní město Praha

Podporované aktivity:

 • vznik a provoz nových zařízení péče o děti
 • transformace stávajících zařízení péče o předškolní děti na dětskou skupinu dle zákona č. 247/2014 Sb. a jejich provoz
 • provoz stávajících zařízení péče o děti