PO 2 SC 1 – Podpora ohrožených dětí a rodin a procesů v sociálně-právní ochraně dětí – výzva 03_16_065

program je aktuálně uzavřený

Hlavním cílem výzvy je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.

Vyhlášení výzvy: 15. 4. 2016
Zpřístupnění žádosti v MS2014+: 2. 5. 2016
Příjem žádostí: 2.5. 2016 – 29. 7. 2016
Termín ukončení projektu: 31. 3. 2020
Alokace na výzvu: 200 000 000 Kč
Výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 – 10 mil. Kč

Programová oblast a území dopadu: ČR bez hl. m. Prahy.
Místo realizace: celá ČR

Oprávněný žadatel:

 • Kraje, obce a jimi zřizované organizace
 • Dobrovolnické svazky obcí
 • Školy a školská zařízení
 • OSS ( zejména MPSV, MZdr., MS a MV a jimi řízené/zřízené organizace, Úřad vlády ČR
 • NNO
 • Poskytovatelé sociálních služeb

Dotace:

 • Pro NNO: EU 85 %, státní rozpočet 15 %, žadatel 0%
 • Pro podnikající subjekty: EU 85 %, státní rozpočet 0 %, žadatel 15 %
 • Pro územně samosprávní celky a jimi zřizované organizace: EU 85 %, státní rozpočet 10 %, žadatel 5 %
 • pro OSS: EU 85 %, státní rozpočet 15 %, žadatel 0%
 • pro školy a školská zařízení: EU 85%, státní rozpočet 15%, žadatel 0%

Podporované aktivity:

A) Vytvoření komplexního plánu transformace pobytové péče o děti na systém účinné a multidisciplinární sítě ambulantních a terénních preventivních a podpůrných služeb

 • zpracování analýzy zařízení, analýzy regionu, analýzy potřeb rodin a dětí z daného regionu s důrazem na to, aby byly dětem poskytovány profesionální služby v jejich přirozeném rodinném prostředí;
 • vyhodnocení stávajících kapacit poskytovatelů služeb sociálně-právní ochrany z pohledu transformačního procesu, procesní audit, organizační plán rozvoje atd., zhodnocení potenciálu poskytovatele pro poskytování terénních a ambulantních služeb, nebo dle potřeby pobytových služeb pro děti za přítomnosti jejich rodičů nebo jiných osob dítěti blízkých
 • stanovení interních pravidel a pracovních postupů, vypracování komplexních plánů transformace pobytových zařízení na ambulantní/terénní služby,
 • koordinování procesů přípravné fáze transformace, včetně činnosti multidiscipli­nárních transformačních týmů a činnosti pracovních skupin,
 • zpracování a realizace individuálních vzdělávacích plánů pro zaměstnance zařízení, kteří jsou zapojeni do procesu transformace a jejich podpora prostřednictvím kulatých stolů, workshopů, diskuzních a pracovních setkání pro oblast transformace,
 • podpora procesu transformace zařízení se zaměřením na:
 • tvorbu a přizpůsobení nástrojů pro aktivní zapojování uživatelů do procesu transformace, monitoring zapojení uživatelů (zjišťování nezbytné míry podpory uživatelů, individuální příprava uživatelů na samostatnější způsob života, nácvik nových pracovních postupů a dovedností zaměřených na běžné činnosti, předávaní aktuálních informací souvisejících s procesem transformace),
 • podporu pracovníků organizace zapojených do procesu transformace /průvodce procesem transformace zařízení (vysvětlení procesu transformace, zapojení pracovníků do procesu transformace a plánování, pravidelné seznamování se stavem procesu transformace, motivování zaměstnanců pro změnu), poskytování supervizní podpory,
 • podporu dalších skupin zapojených do procesu transformace (opatrovníci, rodinní příslušníci, obce, apod.), – pouze jako doplňková aktivita,
 • sdílení dobré praxe, zahraniční spolupráce pro pracovníky zapojených do procesu transformace zařízení,
 • zpracování a realizace komunikační strategie týkající se důvodů a rovněž celkové vize transformačního procesu. Komunikační strategie se může zaměřovat na děti v ústavní péči, jejich rodiny, personál těchto ústavů, které se účastní transformačního procesu, odborníky i širokou veřejnost.

B) Podpora implementace komplexního plánu transformace pobytové péče o děti a praktické realizace transformačního procesu zařízení v praxi

 • koordinace procesu přechodové fáze (přechod uživatelů do nových služeb): nastavení nových metodik, vnitřních pravidel a pracovních postupů souvisejících s přechodovou fází a poskytováním nové služby/služeb,
 • podpora procesu přechodné fáze se zaměřením na:
  • podporu činností cílených na přípravu a přestěhování uživatelů s přednostním ohledem na jejich potřeby, podpora aktivního zapojování uživatelů do procesu transformace (např. vypracování aktuálního posudku uživatelů, individuální příprava uživatelů na samostatnější způsob života, nácvik nových pracovních postupů a dovedností zaměřených na běžné činnosti),
  • podporu aktivit směřujících k zapojení uživatelů do místní komunity,
  • podporu pracovníků organizace zapojených do procesu transformace, poskytování supervizní podpory,
  • podporu dalších skupin zapojených do procesu transformace (opatrovníci, rodinní příslušníci, obce, zaměstnavatelé, odborná veřejnost apod.) – pouze jako doplňková aktivita,
  • sdílení dobré praxe, zahraniční spolupráce pro pracovníky zapojených do procesu transformace zařízení,
 • kulaté stoly, workshopy, pracovní a diskuzní setkání k procesu transformace a oblastem směřujícím k aktivizaci uživatelů (zde mohou být účastníky i opatrovníci, rodinní příslušníci, obce, zaměstnavatelé, odborná veřejnost apod.),
 • informování a zapojování veřejnosti – doprovodná aktivita s cílem informovat dotčenou veřejnost o vlastním procesu transformace v zařízení, jeho přínosu pro uživatele a komunitu v daném místě. Cílem informování je odstranění předsudků veřejnosti vůči cílové skupině, její přijetí do komunity v místě nového bydliště (pozn. cílem podpory této aktivity není zajištění povinné publicity projektu).

C) Zavádění komplexních programů a nástrojů mezioborové a mezirezortní spolupráce, zavádění inovativních metod při řešení situace ohrožených rodin a dětí

D) Podpora zvyšování kvality služeb pro ohrožené rodiny a děti