PO 2 SC 2.3.1 – Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje – výzva 03_16_047

program je aktuálně otevřený

Spuštění programu a vyhlášení výzvy bylo provedeno 31. 3. 2016.

Oprávněný žadatel:

 • Místní akční skupina
 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Organizace zřizované obcemi
 • Organizace zřizované kraji
 • Příspěvkové organizace
 • Nestátní neziskové organizace
 • Obchodní korporace
 • OSVČ
 • Poradenské a vzdělávací instituce
 • Poskytovatelé sociálních služeb
 • Profesní a podnikatelská sdružení
 • Sociální partneři
 • Školy a školská zařízení

Vyhlášení výzvy: 29. 4. 2016
Zpřístupnění žádosti v MS2014+: 29. 4. 2016
Příjem žádostí: 29. 4. 2016 – 31. 12. 2021
Termín ukončení projektu: 30. 6. 2023
Alokace na výzvu: 1 816 957 478 Kč
Výše dotace: až 100 % z minimální výše způs. výdajů 400 000 – 10 mil. Kč na projekt

Vymezení územního dopadu a místa realizace projektů: 

Programová oblast a území dopadu: celá ČR bez hl. m. Prahy
Místo realizace: celá ČR a EU

Podporované aktivity v rámci této výzvy:

 • Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování
  • Sociální služby
  • Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování
 • Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení
  • Komunitní sociální práce
  • Komunitní centra
 • Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti
  • Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce
  • Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin
  • Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce
  • Podpora prostupného zaměstnávání
 • Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
  • Integrační sociální podnik
  • Environmentální sociální podnik
 • Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni
  • Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování
  • Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
  • Příměstské tábory
  • Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora
  • Dětské skupiny
  • Vzdělávání pečujících osob

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady – mzdy a platy pracovníků na projektu, ostatní osobní náklady, výdaje na odměnu
 • Cestovné – cestovní náhrady při pracovních cestách pracovníků na projektu, „per diems“ náhrady pro zahraniční experty
 • Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu – dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek
 • Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov – operativní a finanční leasing vztahující se k období trvání projektu
 • Odpisy dlouhodobého majetku – pokud není nákup takového majetku součástí způsobilých výdajů, ale používá pro účely projektu
 • Drobné stavební úpravy – např. výdaje spojené s úpravou pracovního místa, nebo usnadnění přístupu osobám zdravotně postiženým
 • Nákup služeb – zpracování analýz, průzkumů a studií, lektorské služby, školení, kurzy, pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou
 • Přímá podpora cílové skupiny – mzdové a cestovní náklady, příspěvek na péči o dítě a jiné závislé osoby, příspěvek na zapracování
 • Daň z přidané hodnoty – pro neplátce DPH v plné výši, pro plátce DPH v závislosti na souvislost s ekonomickou činností
 • Finanční výdaje, správní a jiné poplatky – v závislosti na spojení s projektem
 • Výdaje v naturáliích, věcné příspěvky – poskytnutí výzkumné nebo odborné činnosti, poskytnutí neplacené dobrovolné činnosti