PO 1 SC 1.1.1 – Specifická výzva na vybrané cílové skupiny – výzva 03_16_053

program je aktuálně uzavřený

Spuštění programu a vyhlášení výzvy proběhlo dne 30. 5. 2016.

Vhodný žadatel:

 • Nestátní neziskové organizace, pro účely této výzvy se za nestátní neziskové organizace považují:
  • spolky
  • obecně prospěšné společnosti
  • ústavy
  • církevní právnické osoby
 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Školy a školská zařízení
 • Vysoké školy

Všichni žadatelé musí splňovat prokazatelnou dobu existence minimálně 1 rok k datu vyhlášení výzvy.

Termín vyhlášení výzvy: 30. 5. 2016
Zpřístupnění žádosti v MS2014+: 30. 5. 2016
Příjem žádostí: 30. 5. – 15. 8. 2016
Termín ukončení projektu: 31. 5. 2019
Alokace na výzvu: 189 000 000 Kč
Výše dotace: až 100 % z výše 1,5 – 6 mil. Kč

Územní zaměření projektů:

Programová oblast a území dopadu: ČR bez hl. m. Prahy
Místo realizace: celá ČR a EU

Podporované aktivity:

 • poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání
 • bilanční a pracovní diagnostika
 • motivační aktivity
 • rekvalifikace
 • rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce
 • podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností
 • zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a podpora vytváření nových pracovních míst
 • podpora flexibilních forem zaměstnání
 • doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce
 • realizace (nikoliv tvorba a pilotní ověřování) inovativních nástrojů v oblasti zaměstnanosti cílových skupin výzvy

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady – mzdy a platy pracovníků na projektu, ostatní osobní náklady, výdaje na odměnu
 • Cestovné – cestovní náhrady při pracovních cestách pracovníků na projektu, „per diems“ náhrady pro zahraniční experty
 • Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu – dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek
 • Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov – operativní a finanční leasing vztahující se k období trvání projektu
 • Odpisy dlouhodobého majetku – pokud není nákup takového majetku součástí způsobilých výdajů, ale používá pro účely projektu
 • Drobné stavební úpravy – např. výdaje spojené s úpravou pracovního místa, nebo usnadnění přístupu osobám zdravotně postiženým
 • Nákup služeb – zpracování analýz, průzkumů a studií, lektorské služby, školení, kurzy, pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou
 • Přímá podpora cílové skupiny – mzdové a cestovní náklady, příspěvek na péči o dítě a jiné závislé osoby, příspěvek na zapracování
 • Daň z přidané hodnoty – pro neplátce DPH v plné výši, pro plátce DPH v závislosti na souvislost s ekonomickou činností
 • Finanční výdaje, správní a jiné poplatky – v závislosti na spojení s projektem
 • Výdaje v naturáliích, věcné příspěvky – poskytnutí výzkumné nebo odborné činnosti, poskytnutí neplacené dobrovolné činnosti