PO 2 SC 2.1.2 – Podpora sociálního podnikání – výzva 03_16_067

program je aktuálně uzavřený

Spuštění programu a vyhlášení první výzvy proběhlo 31. 5. 2016.

Vhodný žadatel:

 • Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:
  • veřejná obchodní společnost
  • komanditní společnost
  • společnost s ručením omezeným
  • akciová společnost
  • evropská společnost
  • evropské hospodářské zájmové sdružení
  • družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost).
 • nestátní neziskové organizace, a to:
  • obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
  • ústavy dle § 402–418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí.
  • spolky dle § 214–302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Cílové skupiny:

Podporovanými cílovými skupinami jsou osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, a to:

 • 1) Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané:
  • A) osoby, které jsou dlouhodobě nezaměstnané, tj. jsou uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR déle než 1 rok; způsob doložení při realizaci projektu (nepřikládá se k žádosti): potvrzení o vedení v evidenci Úřadu práce ČR;
  • B) osoby, které mají opakovaně problém s uplatněním na trhu práce, tj. jsou uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na Úřadu práce ČR dosáhla v posledních 2 letech souborné délky 12 měsíců; způsob doložení při realizaci projektu (nepřikládá se k žádosti): potvrzení o vedení v evidenci Úřadu práce ČR;
 • 2) Osoby se zdravotním postižením, pro účely této výzvy:
  • A) podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů; způsob doložení při realizaci projektu (nepřikládá se k žádosti):
   • a) posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení v případech, jedná-li se osobu invalidní v I. až III. stupni,
   • b) potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení v případě osoby zdravotně znevýhodněné;
  • B) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů; způsob doložení při realizaci projektu (nepřikládá se k žádosti): rozhodnutí úřadu práce o uznání zdravotně znevýhodněným u osob se zdravotním postižením;
 • 3) Osoby v nebo po výkonu trestu – pro účely této výzvy:
  • a) osoby, které opustily výkon trestu odnětí svobody, a to do 12 měsíců po opuštění výkonu trestu; způsob doložení v průběhu realizace projektu (nepřikládá se k žádosti): doklad o výkonu trestu odnětí svobody);
  • b) osoby, vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení; způsob doložení v průběhu realizace projektu (nepřikládá se k žádosti): doklad o výkonu trestu odnětí svobody;
 • 4) Osoby opouštějící institucionální zařízení, tzn. zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení; způsob doložení: potvrzení zařízení, které osoba opouští nebo potvrzení domu na půl cesty nebo jiné relevantní organizace poskytující sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • 5) Azylanti do 12 měsíců od získání azylu, pro potřeby této výzvy: kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR; způsob doložení v průběhu realizace projektu (nepřikládá se k žádosti): potvrzení o přidělení azylu a potvrzení o vedení v evidenci Úřadu práce ČR.

Termín vyhlášení výzvy: 31. 5. 2016
Zpřístupnění žádosti v MS2014+: 1. 6. 2016
Příjem žádostí: 1. 6. – 30. 9. 2016
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2019
Alokace na výzvu: 100 000 000 Kč
Dotace:až 100 % z výše 1 – 6 mil. Kč způs. výdajů

Programová oblast a území dopadu: celá ČR mimo hl. m. Prahy
Místo realizace: celá ČR a EU

Podporované aktivity:

Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik. Příjemce musí naplňovat současně tyto principy a charakteristiky sociálního podnikání:

 • I. společensky prospěšný cíl – charakteristika principu: společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce,
 • II. sociální prospěch – charakteristika principu:
  • a) zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin, tj. osob definovaných v části 4. 3 cílové skupiny – min. podíl zaměstnanců ze znevýhodněných skupin činí 30 %,min. úvazek pro zaměstnance z cílových skupin je 0,4, zaměstnanci z cílových skupin musí mít uzavřenou pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti (dohoda o provedení práce není pro zaměstnance z cílových skupin akceptovatelná);
  • b) účast zaměstnanců a členů na směřování podniku,
  • c) důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců;
 • III. ekonomický prospěch – charakteristika principu:
  • a) více než 50 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo pro naplnění jeho společensky prospěšných cílů,
  • b) nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích,
  • c) alespoň 30 % podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech, sleduje se za posledních 12 měsíců realizace projektu,
 • IV. environmentální prospěch – charakteristika principu:
  • a) zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby,
 • V. místní prospěch – charakteristika principu:
  • a) přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky,
  • b) využívání přednostně místních zdrojů,
  • c) spolupráce sociálního podniku s místními aktéry.