Výzva č. 37 – Energetické úspory v bytových domech II

program je aktuálně otevřený

Podpora je poskytována pro bytové domy na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy (zde bude poskytovat podporu pro obdobná opatření program Nová zelená úsporám). Bytovým domem se rozumí dům se 4 a více byty, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je k tomuto účelu určena. Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost: např. se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie. Spuštění programu a vyhlášení bylo 1. 7. 2016.

Vhodný žadatel:

  • Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících.

Termín vyhlášení výzvy: 1. 7. 2016
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 8. 7. 2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu 15. 7. (14:00) – 30. 11. 2017 (14:00)
Termín ukončení realizace projektu: 30. 9. 2019 (v případě projektů se ZV nad 5 mil. Kč 30. 9. 2020)

Alokace na výzvu: 8 750 000 000 Kč

Územní zaměření projektů:

  • Území ČR mimo území hl. m. Prahy

Podporované aktivity:

  • Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy
  • Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu
  • Výměna zdroje tepla pro vytápění
  • Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody
  • Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů
  • Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny