Výzva č. 39 – Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

program je aktuálně uzavřený

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Komunitní centrum poskytuje kombinaci komunitních a veřejných služeb, minimálního základního sociálního poradenství, popřípadě volitelné sociální služby v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování. Komunitní centrum realizuje volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které vyplývají z tradic a zvyků dané komunity či krajové oblasti a jsou přístupné všem obyvatelům lokality. Spuštění programu a vyhlášení bylo 11. 7. 2016.

Vhodný žadatel:

 • Kraje,
 • organizace zřizované kraji,
 • organizace zakládané kraji,
 • obce,
 • organizace zřizované obcemi,
 • organizace zakládané obcemi,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí,
 • organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve,
 • církevní organizace.

Termín vyhlášení výzvy: 11. 7. 2016
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 18. 7. 2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu 18. 7. (16:00) – 31. 10. 2016 (16:00)
Termín ukončení realizace projektu: 31. 12. 2019
Alokace na výzvu: 329 411 765 Kč

Územní zaměření projektů:

 • Území správního obvodu obcí s rozšířenou působností, ve kterém se nachází sociálně vyloučené lokality, mimo území hl. m. Prahy

Podporované aktivity:

Podpora vzniku komunitních center:

 • výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,
 • nákup budov,
 • vybavení pro zajištění provozu zařízení.