PO 1 SC 1: Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe – výzva č. 7

program je aktuálně uzavřený

Jedná se komplementární výzvu:

OP VVV: Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum – transfer technologií;
Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků; Budování expertních kapacit – transfer technologií;

Specifický cíl 2: Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou

OP PIK: Prioritní osa 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
Specifický cíl 1.2: Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích

Vhodný žadatel:

 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí (podle definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací)

Termín vyhlášení výzvy: 13. 1. 2016
Příjem plných žádostí: 13. 2. – 30. 4. 2016
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2018
Alokace na výzvu: 350 mil. Kč
Výše dotace: 90 % z výše 1 – 30 mil. Kč

Územní zaměření projektů:

Přípustné místo realizace: Hlavní město Praha
Programová oblast a území dopadu:Hlavní město Praha

Podporované aktivity:

 • Aktivity vedoucí ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu a příprava jejich zavedení do praxe.
 • Výzva podpoří přípravu transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe v níže uvedených oblastech, oborech a tématech řešených samosprávou hlavního města Prahy v jí zajišťovaných provozech a službách.
 • Zároveň výzva podpoří fungování organizačních složek výzkumných organizací typu centra pro transfer technologií a znalostí, která proces komercializace ve výzkumných organizacích centrálně zajišťují.

Ověřované produkty musejí spadat do některého z následujících té­mat:

 • dopravní infrastruktura, řízení dopravy, dopravní prostředky ve veřejné dopravě, energetické a nákladové úspory ve veřejné dopravě,
 • technická infrastruktura a energetická bezpečnost,
 • nakládání s vodou a její kvalita,
 • správa a rozvoj městských ekosystémů, protipovodňová a protihluková opatření, snižování znečištění ovzduší, nakládání s odpady,
 • energetické úspory ve veřejných budovách, úsporné stavební technologie pro výstavbu veřejných budov,
 • úsporné stavební technologie pro výstavbu startovacích, sociálních bytů, domovů pro seniory a hendikepované a­pod.,
 • památková péče, obnova a ochrana památkově chráněných objektů,
 • péče o veřejná prostranství,
 • ICT řešení pro e-government, informování občanů, propagaci a cestovní ruch,
 • ICT řešení pro zefektivnění a zprůhlednění činností a financování samosprávy,
 • výchova a vzdělávání,
 • sociální služby, zdravotnické služby,
 • civilní ochrana, bezpečnost občanů, ochrana veřejného pořádku,
 • technologie pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace ve městě.