Výzva č. 41 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projekty IPRÚ

program je aktuálně otevřený

Podpora je zaměřena na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. lednu 2014 a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014. Spuštění programu a vyhlášení bylo 20. 7. 2016.

Vhodný žadatel:

 • Aktivita Památky
  • Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.
 • Aktivita Muzea
  • Vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření podle zápisu v katastru nemovitostí
 • Aktivita Knihovny
  • Knihovny zřízené podle §3 odst. 1 písm. b) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, nebo podle §10 odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, v případě, že plní funkci krajské knihovny.
  • Zřizovatelé knihoven zřízených podle §3 odst. 1 písm. b) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, nebo podle §10 odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb v případě, že plní funkci krajské knihovny.

Termín vyhlášení výzvy: 20. 7. 2016
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 27. 7. 2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu 3. 8. 2016 (16:00) – 31. 10. 2022 (16:00)
Termín ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023
Alokace na výzvu: 539 788 240 Kč

Územní zaměření projektů:

 • Území aglomerací Karlovy Vary, Zlín, Jihlava, vymezená ve schválených integrovaných plánech rozvoje území.

Podporované aktivity:

 • Aktivita Památky
  • Revitalizace a zatraktivnění:
   • památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO,
   • památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví,
   • národních kulturních památek k 1. 1. 2014,
   • památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014
 • Aktivita Muzea
  • Zvýšení ochrany sbírkových fondů
  • Konzervování – restaurování sbírkových předmětů
  • Zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků
  • Odstraňování přístupových bariér
  • Digitalizace sbírek jako součást komplexnějších projektů
  • Zabezpečení a osvětlení objektů
  • Rekonstrukce stávajících a budování nových expozic a depozitářů
  • Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologické­ho zázemí
 • Aktivita Knihovny
  • Zvýšení ochrany knihovních fondů
  • Konzervování – restaurování knihovních fondů
  • Zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků
  • Odstraňování přístupových bariér
  • Digitalizace knihovních fondů jako součást komplexnějších projektů
  • Zabezpečení a osvětlení objektů
  • Rekonstrukce stávajících a budování nových depozitářů
  • Modernizace a výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologické­ho zázemí

Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení.