M16 – 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

program je aktuálně uzavřený

Podpora vychází z iniciativy Evropského inovačního partnerství „Produktivita a udržitelnost zemědělství“ (dále jen „EIP“). Cílem je podpořit fungování operačních skupin, které svou činností pod EIP spadají. Zároveň bude poskytnuta podpora na přímé výdaje související se zavedením inovace u podnikatelského subjektu působícího v odvětví zemědělství nebo potravinářství. Vyhlášení výzvy proběhlo 29. 7. 2016.

Vhodný žadatel:

  • Uskupení (operační skupina) o minimálně dvou subjektech, kdy minimálně jeden subjekt splňuje definici příjemce dotace (zemědělský podnikatel nebo potravinářský podnikatel) a minimálně jeden subjekt z uskupení je výzkumnou institucí. Uskupení žádá o podporu prostřednictvím zemědělského nebo potravinářského podnikatele.

Výzva vyhlášena: 29. 7. 2016
Příjem žádostí: 11. 10. – 31. 10. 2016
Termín ukončení projektu: žadatel je povinen podat Žádost o proplacení nejpozději 24 měsíců od data podepsání Dohody o poskytnutí dotace
Alokace na výzvu: 131 400 Kč

Způsobilé výdaje

  • náklady spolupráce – náklady na mzdu a odměnu brokera, cestovní náklady, pronájem sálů, kancelářské pomůcky a další
  • přímé náklady – hnojivo, stroje, tisk, úpravy půdy, stavební výdaje a další
  • ostatní náklady – technická dokumentace